ERA-Net Bioenergy

Energimyndigheten har avsatt 12 miljoner kronor för svenskt deltagande inom ramen för ERA-Net Bioenergy. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser senast kl. 13.00 den 22 januari 2016.

Sista dag för ansökan 2016-01-22

Ämnet för denna utlysning är "Projekt inom biobaserad ekonomi med fokus på energianvändning/energirelevans". I utlysningen välkomnas förslag på internationella samarbetsprojekt inom bioenergiområdet.

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioenergiområdet.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst två oberoende parter från minst två av länderna Nederländerna, Polen, Schweiz, Österrike och Sverige ska delta i projektet.
  • Projekten ska röra tillförsel eller användning eller både och (värme, kyla, el, drivmedel) inom olika biobränslekedjor. Dessutom ska hänsyn tas till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.
  • Projekten ska vara innovativa europeiska samarbeten om forskning, utveckling och innovation och ha energirelevans.
  • Projekttiden får vara högst tre år.
  • Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer: Energimyndigheten).

Fas 1 – inlämning av skisser

I utlysningens första fas tas projektskisser in för bedömning. Senast den 22 januari 2016 kl. 13.00 ska sökande lämna in projektskisser. Dessa ska lämnas till ERA-Net Bioenergys sekretariat. En anvisning om vad skissen ska innehålla finns på ERA-Net Bioenergys webbplats.

Fas 2 – fullständig ansökan

Efter bedömning av projektskisserna kommer ERA-Net Bioenergy att uppmuntra utvalda projekt att gå vidare med en fullständig ansökan.

Fullständig ansökan ska vara inlämnad senast den 30 maj 2016 kl. 13.00. Fullständig ansökan lämnas till ERA-Net Bioenergys sekretariat.

Det finns inga krav på att svenska deltagare kontaktar Energimyndigheten för diskussion om utformandet av den fullständiga ansökan.

För svenska aktörer som deltar i ett projekt som rekommenderas finansiering av ERA-Net Bioenergy kommer Energimyndigheten att begära in en nationell ansökan.

Mer information om den internationella utlysningen

Fullständig information om utlysningens område, ansökningsprocess och bedömningskriterier finns att hämta på ERA-Net Bioenergys webbplats.


Utlysningsarkivet