Industrins energianvändning – forskning och utveckling

Energimyndigheten utlyser återstående medel, 32,9 miljoner kronor, inom programmet Industrins energianvändning – forskning och utveckling. Sista ansökningsdag är 27 januari 2016.

Sista dag för ansökan 2016-01-27
Målgrupp

Universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag.

Så söker du

Projektansökan ska vara inlämnad senast 27 januari 2016 via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto. Det är projektledaren som ska skicka in ansökan och som behöver ansöka om ett användarkonto. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Programmet stödjer såväl forsknings- som utvecklings- och demonstrations­projekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av och följa:

Projekt inom vissa områden uppmuntras särskilt

Utlysningen är öppen för ansökningar inom programmets alla delområden, men prioriterar projektförslag inom delområde tre "Samspel mellan industrier eller mellan industri och samhälle" samt projekt där samarbete mellan olika typer av aktörer sker eller projekt med internationella samarbeten.

Beslut om stöd

Ansökningarna kommer att bedömas av programmets programråd. Programrådet lämnar en rekommendation till Energimyndigheten om vilka projekt som bör beviljas stöd. Slutgiltigt beslut är planerat att fattas av Energimyndigheten i slutet av maj 2016. Projekt inom programmet kan tidigast starta i juni 2016 och som längst pågå till 31 december 2019.

Hantering av ansökningar

Inkomna ansökningar utgör allmän handling och kan därmed bli föremål för utlämnande. Det är önskvärt att det i ansökan framgår om något i ansökan bör omfattas av sekretess.

Finansiering utgår normalt i enlighet med förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet. Det sammanlagda offentliga stödet som lämnas till ett projekt får inte överskrida de i förordningen angivna procentsatserna.


Utlysningsarkivet