Utveckla framtidens vattenkraft

Du som vill bidra till utvecklingen av en hållbar svensk vattenkraft är välkommen att söka stöd för projekt med fokus på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet.

Sista dag för ansökan 2019-03-06 23:59
Utlysta medel Omkring 15 miljoner kronor

Projekt som belyser utmaningar kopplat till en hållbar vattenkraft kan få stöd

Programmets syfte är att bidra till utvecklingen av ett helt förnybart elsystem. De prioriterade insatserna inom programmet kan delas in efter tre olika integrerade utmaningsområden.

 • Vattenkraften som en reglerande resurs
 • Vattenkraftens miljöpåverkan
 • Vattenkraften som säker och effektiv energiresurs

Insatserna inom programmet ska riktas för att möta de specifika svenska behoven inom dessa utmaningsområden. För mer information och exempel på områden, se Exempel på områden inom HåVa, under "Mer information".

Programmets fokus är på system- och miljörelaterade frågor kopplat till vattenkraftområdet. Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska bidra till utmaningar inom vattenkraftområdet för att nå ett helt förnybart elsystem och kan vara riktade mot samtliga av programmets forsknings- och innovationsområden. Stöd kan sökas för forsknings- och innovationsprojekt som bidrar till HåVas mål. Målen specificeras närmare i Mål för programmet HåVa som du kan läsa under "Mer information".

Projekt som ges stöd ska även ha potential att bidra till programmets effektmål:

 • Vattenkraften har bibehållit sin roll som elproduktionsresurs (relativt 2015 års nivå) och har en nyckelroll som reglerresurs i kraftsystemet.
 • Sverige är internationellt ledande som kunskapsnation inom området med spetskompetens inom säker, miljöaccepterad och effektiv vattenkraft. Detta skapar nya exportmöjligheter, sysselsättning, och samarbeten.
 • Sverige har uppnått målen i ramdirektivet för vatten, de svenska miljökvalitetsmålen med relevans för vattenkraft och de delar av art- och habitatdirektivet som kopplar till vattenkraft. Vidareutvecklingen av den befintliga vattenkraften har skett med hänsyn till miljöfrågor.
 • Det råder en god leveranssäkerhet, särskilt avseende uppdaterade krav på säkerhet, anpassningar till miljöfaktorer, förändrat klimat samt effekter av intensivare effektreglering. Vidare har dammsäkerhetsnivån ökat ytterligare.

Projekt kan starta tidigast 1 juli 2019 och som längst pågå till 31 december 2021.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till utveckling inom programmets områden och inkluderar exempelvis:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut med anknytning till de angivna områdena

Projekt som passar inom ramen för Svenskt Vattenkraftcentrum (SVC) hänvisas dock till finansiering via den satsningen, och prioriteras ej inom HåVa. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten, under "Läs detta innan du söker".

Kontakt

Vi på Energimyndigheten svarar gärna på eventuella frågor om utlysningen. Vi får dock inte kommentera projektidéer eller lämna rekommendationer utan kan endast svara på frågor om själva utlysningen.

Tänk på att det brukar vara många som ringer sista dagen som utlysningen är öppen och att det därför kan vara svårare att få hjälp då. Energimyndigheten finns endast tillgänglig för frågor fram till klockan 16:00, därefter kan du inte räkna med att få hjälp och stöd.

Informationsmöte 21 januari via Skype

Energimyndigheten anordnar ett webbsänt informationsmöte den 21 januari 2019, kl 10:30-12:00.

Fokus för mötet är att informera om utlysningen, ansökningsprocessen och utvärdering av ansökningar. Under webbmötet får du möjlighet att ställa frågor till oss på Energimyndigheten kring processen och utlysningen.

För att delta, anmäl dig senast den 14 januari 2019 via detta formulär.

Innan anmälan till informationsmötet rekommenderas sökande ta del av informationsmaterialet om utlysningen där många frågor rörande utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar besvaras.


Utlysningsarkivet