Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion

Sök stöd för projekt som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till ökad användning av återvunnet material i produktion. Minst ett tillverkande företag ska ingå i projektgruppen.

Sista dag för ansökan 2019-09-17 23:59
Utlysta medel 10 miljoner kronor

Projekt som vi vill stödja

Utlysningen riktar sig till projekt som avser att utveckla innovationsbaserade lösningar som kan bidra till en betydligt ökad användning av återvunnet material i produktion och därigenom till avsevärt minskat behov av primära (jungfruliga) material. Drivkraften för att öka användningen av återvunnet material i produktion ska komma från tillverkande företag, deras kunder eller slutanvändare av produkter. Av särskilt intresse för utlysningen är materialströmmar som i dag förbränns eller deponeras efter användning.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte kan söka. Det kan till exempel vara

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut eller
  • övriga aktörer med anknytning till innovationsområdet.

Projekten måste ha minst 1 organisation av typen tillverkande företag som deltagande part.

Innovationsprogrammet RE:Source

Utlysningen genomförs inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningens innehåll och inriktning:

Johan Felix, Innovationsledare för RE:Source, Chalmers Industriteknik 0733-94 09 43

Ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Åsa Karlsson, Utlysningsansvarig, Energimyndigheten 016-544 23 42

Coralie Chasset, Programansvarig, Energimyndigheten 016-544 23 96 


Utlysningsarkivet