Verifiering av nya energiinnovationer med affärsfokus

Energimyndigheten erbjuder stöd för verifiering av nya innovativa produkter och tjänster som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 3 oktober 2018. Maximalt stödbelopp per projekt är 2 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-10-03
Målgrupp

Små och medelstora företag (SMF).

Utlysningens syfte är att bidra till omställningen av energisystemet genom att stödja verifiering av nya energiinnovationer samt förbereda dessa inför kommersiell fas. Stödinsatsen riktar sig till svenska små och medelstora företag (SMF).

Projekt som kan få stöd inom ramen för denna utlysning ska ha en trovärdig potential att kunna bidra till omställningen av energisystemet. Det innebär att de ska bidra till ökad tillförsel av förnybar energi eller till energieffektivisering, och därutöver även kunna uppvisa en tydlig kundnytta samt goda förutsättningar att nå en storskalig tillämpning.

Det projekt som ansökan avser ska ha det övergripande målet att ta innovationen närmare, och förbereda den inför, kommersiell fas.

Stöd kan sökas för riktade insatser som bidrar till vidareutveckling och verifiering av innovationen tillsammans med kund, och därutöver även för affärsutvecklingsinsatser och förberedelser inför kommersiell fas. Innovation kan här avse teknik, produkt eller tjänst.

Energimyndigheten vill gärna se fler ansökningar från tjänstesektorn och icke traditionella energiinnovationer.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om.

Projektansökan ska skrivas enligt anvisningar i beskrivningen av utlysningen, bedömningskriterierna och beskrivningen av TRL-nivå. Det är viktigt att besvara bedömningskriterierna och bifoga dessa till ansökan.

Om innovationen inte är teknikbaserad och därav ej passar in på TRL skalan ber vi er ange detta i ansökan och beskriva innovationens mognadsgrad i text.

Skicka in ansökan via E-kanalen

Du skickar in ansökan via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. För att du ska kunna skicka in en ansökan via E-kanalen måste du ha ett användarkonto som söks via webbplatsen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet