Viable Cities: Demonstration för livskraftiga städer

Har ni banbrytande idéer och intresse för demonstrationsprojekt för smarta och hållbara städer? Då kan ni söka medel för demonstrationsprojekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden och som nyttjar digitalisering och medborgarengagemang för att påskynda omställningen till ett resurseffektivt och fossilfritt samhälle. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 15 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2018-10-15 23:59
Utlysta medel Cirka 15 miljoner kronor

Projekt som demonstrerar innovativa lösningar kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt med fokus på demonstration av innovativa lösningar som till exempel:

 • produkter (varor och tjänster),
 • processer,
 • metoder,
 • modeller (affärsmodeller, policy, planer) med mera.

Projekten ska bidra till omställning till hållbara, resurseffektiva städer med digitalisering och medborgarengagemang som starka drivkrafter för omställningen. Det innebär bland annat att städer ska bli resurseffektiva, det vill säga att staden har en energianvändning som är 100 procent förnybar, är utan nettoutsläpp av växthusgaser, underlättar hållbara livsstilar och att dess invånare upplever en stark social gemenskap.

Utlysningen är avsedd för projektansökningar i skärningspunkten mellan Viable Cities fokusområden och temaområden.

Projekten ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion
 • Planering och byggd miljö
 • Mobilitet och tillgänglighet
 • Integrerad infrastruktur

Samt minst ett av fem temaområden:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Modeller för finansiering och affärsutveckling
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik

Fokusområden och teman ska markeras i den publika projektbeskrivningen som är obligatorisk för alla sökande att skicka in.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till aktörer som har förmåga och intresse av gränsöverskridande samarbete för att tillsammans bidra till att målen för det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kan uppnås. Sökande kan vara juridiska personer, t.ex. företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor, offentliga aktörer, sociala företag och branschorganisationer eller icke-juridiska personer t.ex. medborgarinitiativ.

Minst tre oberoende aktörer från minst två av följande aktörsgrupper:

 • Universitet, högskolor eller forskningsinstitut,
 • företag,
 • offentlig sektor eller,
 • idéburen verksamhet och medborgare ska stå bakom varje ansökan.

Projektet kan starta mellan 1 mars 2019 och 31 maj 2019. Beslut fattas preliminärt februari 2019.

Kontakt

Vi lämnar support och svarar på frågor under kontorstid och fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet Viable Cities samt utlysningens innehåll och inriktning:

Patrik Rydén, utlysningsansvarig för Viable Cities, Lunds Universitet.

Har du frågor om utlysningen kontakta oss på den här mejladressen.

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Kajsa-Stina Benulic, 016-542 06 08, utlysningsansvarig Energimyndigheten.

Emina Pasic, 016-544 21 89, ansvarig för Viable Cities, Energimyndigheten


Utlysningsarkivet