Vindkraft

Sverige har många platser med goda vindförhållanden som kan användas för energiproduktion. De senaste åren har utbyggnaden av vindkraftverk som producerar elektricitet tagit fart. I takt med att vindkraften växer blir den en allt viktigare del i det svenska energisystemet.

Energimyndigheten stödjer utvecklingen av vindkraft på olika sätt. Ett sätt är att peka ut riksintresseområden för vindbruk, ett annat är webbportalen www.vindlov.se som samlar regelverket kring tillståndsprocessen. Dessutom deltar myndigheten i flera kunskaps- och forskningsprogram och samarbeten kring elnätsfrågor med andra myndigheter för att underlätta utbyggnaden.

För att nå ett helt förnybart energisystem behöver också mer av landets goda vindresurser användas för energiändamål. En viktig ledstjärna är därför att utbyggnaden sker på ett långsiktigt hållbart sätt.