Sju svenska städer med i EU:s storsatsning på 100 klimatneutrala städer 2030

Städer svarar för 70 procent av världens klimatutsläpp och är därför centrala i att lyckas bromsa den globala uppvärmningen. Sveriges metod för att organisera det enorma arbete det innebär att göra städer klimatneutrala har inspirerat EU:s storsatsning Cities Mission.

Det svenska arbetssätt som utvecklats inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities, har i delar både kopierats och inspirerat EU:s Cities Mission. En satsning som ingår i EU:s gröna giv med målet att 100 europeiska städer ska bli klimatneutrala så kallade smarta städer till 2030. Städerna har valts ut för att visa vägen och fungera som motor i den snabba gröna omställning som nu måste till för alla Europas städer.

– Det är otroligt glädjande att sju svenska städer i tuff konkurrens valts ut att bli draglok i omställningen. Det är också ett kvitto på att Sverige ligger långt fram i att driva innovation och kan visa vägen mot hållbara och klimatneutrala städer. Vi har visat hur det går att arbeta gemensamt och att förändringar många gånger kan gå snabbare än man tror, säger Rémy Kolessar, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

Commission announces 100 cities participating in EU Mission (europa.eu)

Svenska Viable Cities inspirerar till klimatneutrala städer i Europa

Ett upplägg som inspirerat EU:s Cities Mission är det som utvecklats inom det svenska innovationsprogrammet Viable Cities. Energimyndigheten har, tillsammans med övriga deltagande myndigheter och kommuner, utvecklat nya arbetssätt och verktyg. Arbetssätt och en struktur som bygger på öppenhet, samtidigt som det driver utveckling och fungerar för styrning och administration.

Beslutsprocessen för utlysningar ligger inte bara hos myndigheterna, utan i en organisatorisk lösning där myndigheter tar beslut om finansiering men samtidigt lyssnar på medlemmarna i Viable Cities. Medlemmarna företräds av en styrelse som gemensamt med myndigheterna fattar beslut om strategiska satsningar.

För att skapa delaktighet är öppenhet viktigt genom hela processen förutsatt att alla myndighetskriterier uppfylls. Vidare utvärderas alla beslut vart fjärde år för transparens och diskussion kring vidare utveckling av programmets strategiska inriktning.

Klimatkontrakt en grundsten

Viable Cities har också utvecklat klimatkontrakt, ett systemomställningsverktyg för att effektivt driva på mot klimatneutralitet, Kontrakten är ett innovativt instrument som kopplar ihop städernas klimatpolicys med finansiering. Lokala politiska beslut blir operativa då stadens åtaganden, som är unikt för varje stad, knyts till myndigheternas åtaganden om att bistå med expertis och finansiellt stöd. Modellen med klimatkontrakt används också i EU:s satsning, Net Zero Cities.

Svenska Klimatkontrakt 2030 står modell för EU (energimyndigheten.se)

Viable Cities vill skapa systerorganisationer i Europa

Städerna inom Cities Mission får möjlighet till finansiering av sina projekt inom EU:s satsning. Energimyndigheten kommer dock fortsätta stötta, inte bara de sju utvalda städerna, utan alla de 23 svenska städer som ingår i Viable Cities med nationell finansiering.

– Det sju städer som valts ut har gjort en bedrift, speciellt de mindre stadsförvaltningarna som fått kämpa. Nu fick alla ett fint kvitto på sina insatser där två städer startade sitt arbete så sent som i höstas säger Emina Pasic, programansvarig för Viable Cities vid Energimyndigheten.

Emina hoppas också på fler nationella Viable Cities i Europa som arbetar i samma anda och efter samma modell som den svenska förlagan.

– Alla städer ska med i utvecklingen, det övergripande målet är att ställa om alla Europas städer till klimatneutralitet och om fler länder arbetar efter samma modell blir det lättare att samverka avslutar Emina Pasic.

Om Cities Mission

EU:s mission om klimatneutrala städer 2030, Cities Mission, är en av totalt fem missions inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon Europe. Till Cities Mission har totalt 100 städer från alla 27 medlemsländer valts ut, varav sju svenska; Gävle, Göteborg, Helsingborg, Lund, Malmö, Stockholm och Umeå. Alla 100 städer ska nu utveckla klimatkontrakt med hjälp av NetZeroCities, för att fungera som experimenthubbar och driva innovationer.

Missionen klimatneutrala städer till 2030 ska leda till konkreta lösningar på några av våra största klimatutmaningar. De utvalda städerna ska jobba tvärsektoriellt och hitta synergier för att visa vägen för resten av Europas städer. Städerna får dela på 360 miljoner euro, genomföra pilotprojekt och får skräddarsytt stöd från expertis som faciliterar processen. Den 13 juni hålls en kick-off för Cities Mission i Bryssel.

EU Mission: Climate-Neutral and Smart Cities (europa.eu)

NetZeroCities.eu

Om Viable Cities

Viable Cities är ett nationellt strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Programmets tidsram är 2017-2030 och genomförs med stöd i en samlad satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, där Energimyndigheten är huvudansvarig myndighet. KTH är värdorganisation för Viable Cities.

Om — Viable Cities (viablecities.se)

Frågor och svar om Viable Cities (viablecities.se)