Coacher för energi och klimat

Energimyndigheten utlyser medel inom Nationella regionalfondsprogrammet och ramprojektet Coacher för energi och klimat (CEK). I denna utlysning välkomnas kommuner att enskilt eller i samverkan skicka in sin ansökan. Ansökan är öppen för kommuner eller kommunsamarbeten som i nuläget deltar i projektet Coacher för energi och klimat. Sista ansökningsdag är 28 augusti 2019 kl. 12.00.

Sista dag för ansökan 2019-08-28 12:00

Utlysningens syfte är att fortsatt stärka kommunerna i deras energirådgivning och öka energieffektivisering i målgruppen små och medelstora företag (SMF). De kommuner/kommunsamarbeten som beviljas medel får rollen att nå ut till SMF med en energianvändning under 300 MWh. Denna funktion benämns Coacher för energi och klimat (CEK). Energimyndigheten lyser ut ett stöd baserat på förordning 2016:385 om stöd till den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Projekt som kan få stöd inom denna utlysning ska ansökas av enskild kommun eller kommuner i samarbete.

Stödet som söks ska täcka en halvtidstjänst för en energi- och klimatcoach inklusive ekonomiansvarig för projektet samt omkostnader under projektperioden. Coachen ska vara anställd i sökande eller samverkande kommun, coachen kan också verka i samverkande kommuner och då ska blanketten Intyg om deltagande i projekt Coacher för energi- och klimat undertecknas och bifogas med ansökan. Projekttiden är 2019-12-01 till 2020-06-30.

Projekt som får stöd inom programmet omfattas av följande arbetsordning:

Sökande projekt ska tidigare ha genomfört Fas 1 och Fas 2.

Fas 3. Genomförande av coachningsprogram. Programmet ökar kunskapen hos deltagande företag om lönsamma energi- och klimatåtgärder med hjälp av coach, gästföreläsare och utbyte mellan deltagarna. Programmet förväntas adressera områden som:

  • Energieffektiviserande åtgärder som är lönsamma.
  • Hur företaget kan utforma investeringsunderlag som chefer/styrelse/VD kan fatta beslut på: räkna på återbetalningstid, ev. tillhandahålla enkel excelmall för dessa typer av beräkningar eller hur man presenterar underlaget kommunikativt (ev. powerpointmall för detta).
  • Finansieringslösningar för energieffektiviserande åtgärder.
  • Stöd i upphandlingsfrågor om hur företaget kan upphandla passande återförsäljare, installatörer, hantverkare eller konsulter; vad de ska tänka på och hur förfrågan kan utformas.
  • Gröna hyresavtal, mallar för diskussion med fastighetsägare.
  • Rådgivning kring el- och elnätsavtal.
  • Sätt att mäta eller uppskatta energianvändningen, så att denna kan följas upp kontinuerligt. Införa relevanta nyckeltal.

Utöver detta ingår besök på varandras företag där goda exempel presenteras och diskuteras.

Fas 4. Kontinuerlig uppföljning med deltagande företag. Coachen har kontinuerlig kontakt med företagen för uppföljning, stöd och coachning i syfte att öka genomförandegraden av åtgärder.

Fas 5. Medverkan i nationell spridning. I samverkan med Energimyndigheten sprida erfarenheter och resultat inom den egna regionen samt till andra regioner.

Vem kan söka?

Ansökan är öppen för kommuner eller kommunsamarbeten som i nuläget deltar i projektet Coacher för energi och klimat. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 12:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet