Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Energimyndigheten finansierar en rad verksamheter på energiområdet. På denna sida har vi samlat det som just nu är aktuellt. Vi har också samlat andra stöd på energiområdet som finansieras av andra aktörer.

Stöd till forsknings- och innovationsprojekt

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi. Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

Läs mer om forskning och de stöd som finns.

Affärsutvecklingsstöd

Energimyndigheten hjälper innovativa företag inom miljö- och energiteknik att ta nya produkter och tjänster till marknaden. Vi stödjer företagen till dess innovationen nått en sådan mognadsgrad att privata aktörer är beredda att gå in med finansiering och driva fortsatt utveckling. Energimyndigheten arbetar med ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Läs mer om affärsutvecklingsstöd.

Stöd till solceller

Sverige behöver mer energi från solen. Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Här kan du läsa mer om de stöden. 

EU-stöd för energieffektivisering i små och medelstora företag

Här kan små och medelstora företag söka ekonomiskt bidrag för att göra en energikartläggning eller en fördjupade studie inför energieffektiva investeringar. Företaget kan också gå med i ett energieffektiviseringsnätverk.

Läs mer om EU-stöd till små och medelstora företag.

Planeringsbidrag för Horisont 2020, LIFE m.fl.

Arbetet med en projektansökan kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att ta del i EU-projekt har Energimyndigheten inrättat ett så kallat planeringsbidrag.

Läs mer om planeringsbidrag.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el får producenten ett elcertifikat. Elcertifikaten säljs på en öppen marknad, och ger på så sätt en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

Läs mer om elcertifikatsystemet och hur du går till väga för att ansöka om elcertifikat.

Elbusspremie

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att betala ut en ny premie för elbussar. Under 2016 finns 50 miljoner kronor avsatta för elbusspremien, och för 2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor tillföras per år till det nya anslaget.

Läs mer om elbusspremien.

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att under perioden 2016-2019 fördela 25 miljoner kronor per år till lokala och regionala aktörer för att bidra till energi- och klimatomställning. Hälften av medlen är öronmärkta för Länsstyrelsernas arbete och hälften kan sökas av lokala och regionala offentliga aktörer genom utlysningar.

Läs mer om stödet.