2022-06-10
Yttrande angående beslut om svar på remiss från Socialdepartementet angående Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga
Mottagare: Socialdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-06-08
Yttrande angående Europeiska kommissionens förslag till förordning om ekodesign för hållbara produkter
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-05-25
Energimyndighetens yttrande angående Justitiedepartementets remiss av Ds2022:1 Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet
Mottagare: Justitiedepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-05-25
Avrapportering av Energimyndighetens regeringsuppdrag ”Vägledning om lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp” enligt regeringsbeslut
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2022-05-25
Yttrande angående Naturvårdsverkets delredovisning av ett regeringsuppdrag att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-05-20
Energiindikatorer 2022
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev