2020-06-29
Yttrande angående Naturvårdsverkets och Statskontorets rapporter ”Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet”
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-10
Yttrande angående Skattereduktion för installation av grön teknik
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-10
Yttrande angående ändring av trafikförordningen avseende största tillåtna längd för fordon med aerodynamiska förarhytter
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-04
Avrapportering avseende årsrapporten en svensk-norsk elcertifikatmarknad 2019
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2020-06-04
Yttrande angående Elsäkerhetsverkets hemställan om ändringar i EMC-lag mm
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-03
Yttrande Ren energi inom EU
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-03
Remiss från Miljödepartementet av Naturvårdsverkets skrivelser ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall"
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-06-03
Remissyttrande av Energimarknadsinspektionens rapport ”Ren energi inom EU
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-05-27
Yttrande angående: Remiss av promemorian Avskaffad skattebefrielse för vissa biobränslen för uppvärmning samt ändrade förutsättningar för skattebefrielse för biogas och biogasol
Mottagare:
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-05-20
Yttrande över hållbar slamhantering
Mottagare:
Dokumenttyp: Remissyttranden