2020-03-25
Yttrande angående Förslag till ändring i förordningen (2006:1592) om energideklaration för byggnader när det gäller oberoende experter
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-03-11
Yttrande angående Nationellt tillgängliggö-rande av digitala detaljplaner-delrapport i uppdraget att verka för en smartare sam-hällsbyggnadsprocess
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-02-26
Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för rena och högiblandade flytande biodrivmedel under 2019
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2020-02-05
Remiss angående Promemoria Ny EU-förordning om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat
Mottagare: Utrikesdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-02-05
Remiss angående genomförandebestämmelser som kompletterar EU:s förordning (EU) 2019/1150
Mottagare: Utrikesdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2020-01-29
Yttrande angående Förslag till ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för att genomföra slutsatser om bästa tillgängliga teknik för avfallsbehandling
Mottagare: Miljö -och energidepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden