2022-12-14
Yttrande angående Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-14
Yttrande angående Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning M2022/01828, Remiss Länsstyrelsen Uppsala län Lokal och regional klimatomställning,
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-07
Energimyndighetens yttrande över Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav vid säkerhetsprövning
Mottagare: Justitiedepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-07
Yttrande angående remiss av utkast till förordning om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-06
Yttrande angående Remittering av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2023 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden