2019-12-16
Yttrande angående Promemorian Skattebefrielse för biogasol som förbrukas för uppvärmning
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2019-12-10
Remiss av Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten
Mottagare: Miljö -och energidepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2019-12-04
Övervakningsrapport avseende skattereduktion för flytande biodrivmedel under perioden januari till och med juni 2019
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2019-11-28
Svensk kärnbränslehantering AB:s kompletterande yttrande i ärende om tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall
Mottagare: Näringsdepartementet och miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2019-11-20
Yttrande angående betänkandet Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt (SOU 2018:76)
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2019-11-15
Avrapportering avseende underlag för strategisk prioritering inom området energiforskning och innovation
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev