2023-03-20
Analys av effektiviteten och ändamålsenheten med elbusspremien
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-06
Yttrande angående Remiss av förslag till förordning om elstöd till företag
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-06
Yttrande angående Remiss av promemorian Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-01
Yttrande angående Remiss av Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-01
Ett hållbart stödsystem för bio-CCS i Sverige?
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-03-01
Yttrande angående utkast till förordning om elstöd till konsumenter för november– december 2022
Mottagare: Justitiedepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev