2022-10-19
Yttrande angående Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden (Ds 2022:11)
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-10-14
Utveckla myndighetssamverkan för Sveriges delar av en hållbar europeisk värdekedja för batterier
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-09-23
Yttrande angående Avskaffad avfallsförbränningsskatt och slopad energiskattenedsättning för datorhallar
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-09-15
Delredovisning av uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2022-09-14
Yttrande angående Remiss av Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad reglering (201:19)
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-09-14
Yttrande angående Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck (SOU 2022:15)
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden