2023-04-04
Utkast till Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-03-29
Yttrande angående remiss av EU Kommissionens förslag till ändringar i förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-29
Yttrande angående Naturvårdsverkets rapport Förslag till förändrad NOx-avgift
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-28
Följa och analysera elanvändningen månadsvis, mars 2023
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-03-28
Särskild redovisning verksamhetsår 2022, stödsystem för bio-CCS
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-03-22
Övervakningsrapport avseende skattebefrielse för vissa biobränslen vid användning som bränsle för uppvärmning år 2022
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev