2023-03-01
Yttrande ang Remiss av Förslag till EU-förordning om utsläpp av luftföroreningar från vägfordon och batteriers hållbarhet (Euro 7)
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-03-01
Redovisning av uppdrag Indikatorer till ekologisk hållbarhet i det övergripande energipolitiska målet
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade regeringsuppdrag från regleringsbrev
2023-02-28
Yttrande angående remiss av EUkommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-02-28
Yttrande angående remiss av EUkommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid (CRCF)
Mottagare: Näringsdepartementet och miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-02-15
Yttrande angående Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om övergripande cybersäkerhetskrav för produkter med digitala element och om ändring av förordning (EU) 2019/1020
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-02-14
Yttrande angående Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder, om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013,
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden