2022-11-16
Yttrande angående Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-11-16
Yttrande angående Remiss av Statens väg- och transportforskningsinstituts (VTI) Utredning av mål om ökad andel cykling i Sverige
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-11-16
Yttrande angående Promemorian Sveriges medlemskap i Nato (Ds 2022:24)
Mottagare: Utrikesdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-10-26
Yttrande angående Remittering av Miljödepartementets promemoria Tillfälliga åtgärder för att underlätta bränslebyte för fjärrvärmeanläggningar
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-10-26
Yttrande angående EU-kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-10-19
Regeringsuppdrag - Uppdrag att inrätta innovationskluster för etanol och transporteffektiva elektrifierade urbana godstransporter. Slutredovisning av uppdraget
Mottagare: Näringsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag