2023-01-03
Yttrande angående Tillfällig skatt på vissa elproducenters överintäkter
Mottagare: Finansdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-16
Yttrande angående Paus av omprövning för moderna miljövillkor
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-15
Delredovisning av uppdrag att ta fram underlag för kontrollstation 2022 inom ramen för systemet med reduktionsplikt på bensin, diesel och flygfotogen
Mottagare: Infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2022-12-14
Yttrande angående Naturvårdsverkets redovisning Ansvar för kommunalt avfall för vissa enskilda avfallsströmmar
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2022-12-14
Yttrande angående Remiss Trafikanalys Rapport 2022:14 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning M2022/01828, Remiss Länsstyrelsen Uppsala län Lokal och regional klimatomställning,
Mottagare: Miljödepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden