2023-05-03
Yttrande angående Remiss i ärende KN2023/02708: EU-kommissionens förslag till förordning om netto-nollindustrin – Net Zero Industry Act
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-04-26
Yttrande angående Remiss av kommissionens förslag om (1) nytt körkortsdirektiv och (2) direktivet om vissa körkortsåterkallelsers effekt inom unionen
Mottagare: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-04-19
Yttrande angående Remiss i ärende KN2023/02645: EU-kommissionens förslag till förordning om kritiska och strategiska råmaterial- European Critical Raw Materials Act (CRMA)
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-04-12
Energimyndighetens yttrande avseende SOU 2022:57 Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap
Mottagare: Försvarsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden
2023-04-05
Uppdrag att främja ett mer flexibelt elsystem, deluppdrag 4
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Avrapporterade särskilda regeringsuppdrag
2023-04-05
Yttrande angående Remiss av promemorian Ny kärnkraft i Sverige – ett första steg
Mottagare: Klimat- och näringslivsdepartementet
Dokumenttyp: Remissyttranden