Pågående remisser

Energimyndigheten ber ibland andra myndigheter och organisationer att yttra sig över våra förslag, så kallad remiss. Här publicerar vi de remisser där inte svarstiden gått ut.

Föreskrifter om reduktionsplikt för bensin och dieselbränsle

Svara på remissen av våra föreskriter om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränsle senast den 1 mars.