Två gånger per år, i mars och augusti, tar Energimyndigheten fram en kortsiktsprognos över hur energiförsörjningen i Sverige kan se ut 2-3 år framåt i tiden. Prognosen som presenteras i augusti publiceras i rapportform och i ett sifferunderlag i excel medan vårens prognos publiceras som en kortare sammanfattning och i ett sifferunderlag i excel.

Resultat från kortsiktsprognosen våren 2017:

Den totala energitillförseln uppgick år 2015 till 558 TWh. Till år 2018 beräknas den totala energitillförseln öka med fem procent till 586 TWh. Ökningen till 2018 sker inom alla tre användarsektorer, men av olika anledningar.

För industrisektorn beror ökningen på bland annat en starkare industriproduktion. För bostads- och servicesektorn leder en snabb ökning av befolkningsmängden till ett ökat energibehov, framför allt för uppvärmning. Att åren 2015 och 2016 var varmare än normalt gör att uppvärmningsbehovet väntas öka under 2017 och 2018 som antas bli normalvarma. I transportsektorn ökar energianvändningen som ett resultat av bland annat befolkningstillväxt och ökad handel, som i sin tur resulterar i ökad nybilsförsäljning samt ökad person- och godstrafik.

Under prognosperioden ökar användningen av biobränslen samtidigt som oljeprodukterna minskar sin andel.

Sveriges totala energitillförsel 2015 samt prognos för åren 2016-2018 [TWh]

Sveriges totala energitillförsel 2015 samt prognos 2016-2018

 

Kortsiktiga prognoser

Kortsiktsprognosen för våren 2017

Kortsiktsprognosen i siffror (Exceldokument) för våren 2017

Kortsiktsprognosen för hösten 2016

Kortsiktsprognosen i siffror (Exceldokument) för hösten 2016

 

 

Kontakt: Anna Andersson