Två gånger per år, i mars och juli, tar Energimyndigheten fram en kortsiktsprognos över hur energiförsörjningen i Sverige kan se ut 2-3 år framåt i tiden. Prognosen som presenteras i juli publiceras i rapportform och i ett sifferunderlag i excel medan vårens prognos publiceras som en kortare sammanfattning och i ett sifferunderlag i excel.

Resultat från kortsiktsprognosen juli 2017:

Den totala energitillförseln uppgick år 2016 till 596 TWh. Till år 2019 beräknas den totala energitillförseln öka med fem procent till 601 TWh.

Under prognosperioden 2017–2019 bedöms energianvändningen i industrin öka med 2 TWh och uppgå till 141 TWh år 2019. Den förväntade ökningen beror till stor del på att produktionen inom branschen massa och papper, som står för drygt hälften av industrisektorns energianvändning, väntas öka. För bostads- och servicesektorn leder den ökade nybyggnationen av bostäder till ett ökat energibehov. Nya bostäder tillsammans med att 2016 var varmare än normalt gör att energianvändningen bedöms öka med 3 TWh och uppgå till 146 TWh 2019. Den totala energianvändningen inom transportsektorn förväntas öka marginellt med 0,2 TWh från 2016 till 2019, och då uppgå till 129,1 TWh. Andelen biodrivmedel inom vägtrafiken uppgick 2016 till knappt 17 procent. Till 2019 beräknas andelen öka till 20 procent. Ökningen beror främst på en ökad användning av ren HVO i tunga lastbilar och bussar, men även av ökad användning av FAME och HVO som låginblandas i fossil diesel.

Sveriges totala energitillförsel prognos för åren 2016-2019 [TWh]

Graf tillförsel 2016-2019

 

Kortsiktiga prognoser

Kortsiktsprognosen juli 2017

Kortsiktsprognosen i siffror (Exceldokument) juli 2017

Kortsiktsprognosen för våren 2017

Kortsiktsprognosen i siffror (Exceldokument) för våren 2017

 

 

Kontakt: Lars Nilsson