Två gånger per år, i mars och juli, tar Energimyndigheten fram en kortsiktsprognos över hur energiförsörjningen i Sverige kan se ut 2-3 år framåt i tiden. Prognosen som presenteras i juli publiceras i rapportform och i ett sifferunderlag i excel medan vårens prognos publiceras som en kortare sammanfattning och i ett sifferunderlag i excel.

Resultat från kortsiktsprognosen mars 2018:

 

Den slutliga energianvändningen i Sverige bedöms öka med 6 TWh till 383
TWh till 2019.

Inom bostads- och servicesektorn bedöms energianvändningen öka med drygt 3 TWh från 2016 till 2019 och bedöms uppgå till 146 TWh år 2019. Förklaringen till den väntade ökningen är främst att 2016 var varmare än normalt vilket gjorde att energianvändningen för uppvärmning var relativt låg, medan 2019 antas bli ett normalvarmt år. Men även det ökade bostadsbyggandet leder till att energianvändningen förväntas öka något under prognosperioden.

Energianvändningen inom industrisektorn bedöms öka från 139 till 141 TWh år 2019. Den förväntade ökningen beror till stor del på att produktionen inom branschen massa och papper, som står för drygt hälften av sektorns energianvändning, väntas öka.

Sveriges totala energitillförsel 2016 samt prognos för åren 2017 till 2019Nya styrmedel i transportsektorn påverkar energianvändningen

Energianvändningen för inrikes transporter var 96 TWh 2016 och bedöms endast öka marginellt till 2019. Person- och godstransporterna väntas öka under prognostiden, och antalet laddbara fordon kommer fortsätta att öka. Under prognosperioden är det biodrivmedelanvändningen som ökar mest. Andelen faktisk förnybar energianvändning inom inrikes transporter bedöms öka från drygt 20 procent 2016 till 24 procent 2019.

Reduktionsplikt, flygskatt och bonus-malus är nya styrmedel som troligen kommer att påverka energianvändningen i transportsektorn.

  • Reduktionsplikten leder till ökad användning av låginblandad biodiesel från 2018.
  • Den nya flygskatten väntas påverka så att flygandet ökar långsammare än det hade gjort utan skatten.
  • Bonus-malus innebär att nya bilar med låga utsläpp får en bonus som finansieras av en höjd skatt från nya bilar med höga utsläpp.

Kortsiktiga prognoser

Kortsiktsprognosen för våren 2018

Kortsiktsprognosen i siffror (Exceldokument) våren 2018

Kortsiktsprognosen juli 2017

Kortsiktsprognosen i siffror (Exceldokument) juli 2017

 

 

Kontakt: Lars Nilsson