Säkerhet i nätverk och informationssystem

Den 10 maj 2018 börjar nya regler gälla angående säkerhet i nätverk och informationssystem, det så kallade NIS-direktivet. De nya reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och leverantörer av digitala tjänster. Reglerna ställer bland annat krav på säkerhetsåtgärder, incidentrapportering och tillsyn.

I juli 2016 antog Europaparlamentet det så kallade NIS-direktivet som fastställer åtgärder för att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom unionen. Det övergripande syftet med direktivet är att förbättra den inre marknadens funktion inom EU. Energisektorn är en av sju samhällssektorer som träffas av direktivet och Energimyndigheten är föreslagen tillsynsmyndighet.

Nätverk och informationssystem och nätverks- och informationstjänster spelar en viktig roll i samhället. Deras tillförlitlighet och säkerhet är grundläggande för ekonomisk och samhällelig verksamhet. Säkerhetsincidenter är ett allvarligt hot mot systemens funktion. Systemen kan också bli mål för avsiktligt sabotage i syfte att skada dem eller orsaka driftavbrott. Den här typen av incidenter kan hindra genomförande av ekonomisk verksamhet, generera omfattande ekonomiska förluster, undergräva användarnas förtroende och medföra allvarliga konsekvenser för unionens ekonomi.

Ett projekt är uppstartat på Energimyndigheten för implementation av NIS-direktivet, och vi kommer bland annat att arbeta med att ta fram föreskrifter tillsammans med de övriga tillsynsmyndigheterna och MSB. Direktivet ska omsättas i en lag och förordning under våren 2018 och omkring 150 - 400 aktörer inom energisektorn kommer rimligen att hamna under Energimyndighetens tillsyn.