Fysisk planering

Kommuner kan bidra till en hållbar energiförsörjning i den fysiska planeringen. Energimyndigheten har finansierat forskning och projekt som är lyckade exempel på hur kommuner har tänkt på samspelet mellan energismarta transporter, byggnader och förnybar energi redan i planstadiet.

En kommun består av en mängd olika aktörer med olika behov. För att främja energihushållning och förnybar energi behöver flera aktörer samverka med kommunerna för att bidra i arbetet.

Här finns flera tips och lyckade exempel på hur den fysiska planeringen kan ge effektivare energianvändning, öka andelen förnybar energi och bidra till att uppnå flera samhällsmål.

Metoder och verktyg

Energimyndighetens program Uthållig kommun har tagit fram en idéskrift med en arbetsgång som består av fyra huvudsteg och tjugo delsteg för att hjälpa kommuner att arbeta med hållbar stadsplanering och energifrågor.

Arbetsgången bygger på en arbetsmetodik som Energimyndigheten har utvecklat vid ett stort antal workshopar. Arbetsgången ska stärka det kommunala strategiska arbetet med energifrågor och kan fungera som ett komplement till översiktsplaneprocessen. Metoden går att använda både för planering av enskilda energislag och för att samordna energiresurser inom en kommun så att den på sikt har ett resurseffektivt och uthålligt energisystem.