Smart och förnybart energisystem på Gotland

Energimyndigheten har fått i uppdrag att verka för att Gotland ska vara ett pilotområde som går före i omställningen till ett hållbart energisystem, utifrån energipolitikens tre grundpelare: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet.

Foto: Anders Vikhult, Mostphotos

I slutet av mars 2019 kommer Energimyndigheten att presentera en färdplan som preciserar åtgärderna i förstudien som avrapporterades i april 2018. Visionen är att skapa en regionalt sammanhållen arena på Gotland där teknik, affärsmodeller och regelverk prövas. Denna arena är öppen för alla aktörer, och i detta samarbetsprojekt är allas insatser värdefulla.

Åtgärderna i färdplanen ska bidra till den omställning av energisystemet som är nödvändig för att nå de långsiktiga energi- och klimatmålen. I uppdraget ligger även att Energimyndigheten ska samordna det fortsatta arbetet med att realisera färdplanen.

tidslinje som visar uppdrag och förstudie, färdplan och seminarium under 2017-2019

Bakgrund

I juni 2016 träffades energiöverenskommelsen, då bland annat mål om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2045 fastställdes. Ett år senare fick Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland ska kunna bli pilotregion i arbetet med att ställa om Sverige till ett helt förnybart energisystem. Förstudien presenterades i april 2018, och föreslog ett antal åtgärder för att nå målet till 2045.

Förstudien i korthet

Med bakgrund av att Gotland har goda förutsättningar för förnybar energi i form av vindresurser, soltimmar och bioresurser, anser Energimyndigheten att det är fullt möjligt att skapa ett hållbart och robust energisystem på Gotland. Gotland har även sedan länge varit en nod för innovation, test och kommersialisering av nya lösningar i det befintliga energisystemet, samtidigt som det finns både ett starkt entreprenörsdriv och ett lokalt engagemang för energifrågor på ön. Region Gotland och Länsstyrelsen bidrar dessutom med ambitiösa energi- och klimatmål i omställningsarbetet.

Att skapa ett hållbart och robust energisystem kräver ett omfattande och mångårigt arbete med gemensamma krafter och samarbete mellan privat och offentligt samt de enskilda drivkrafterna. Energisystemet på Gotland är på många sätt unikt, och det finns goda möjligheter att hitta lokala lösningar för energisystemet som kan appliceras på andra håll och i större skala.

Om du vill läsa förstudien hittar du den under rubriken "Rapporter" på den här sidan.

Färdplanen ska omfatta hela energisystemet på Gotland, och kommer bland annat att visa på möjliga vägar till finansiering. Det kommer att behövas såväl privat som offentlig finansiering. Om du vill påbörja omställningsarbete redan idag så finns det möjligheter till det.

För dig som vill komma igång nu

Det finns redan nu ett flertal satsningar för dig som vill komma igång nu:

Stöd och bidrag att söka på energiområdet

Stöd för energieffektivisering

Stödmöjligheter för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri

Stöd, bidrag och rådgivning till dig som privatperson

Aktuella utlysningar

 

För dig som bor eller bedriver verksamhet på Gotland finns också möjligheter till energi- och klimatrådgivning och olika stöd.

Energi- och klimatrådgivning

Region Gotlands företagsstöd

Rådgivning, finansiering och stöd

 

För dig som vill se kommande möjligheter

I färdplanen kommer det framgå när i tiden olika åtgärder kommer att genomföras.