Sektorsstrategier för energieffektivisering

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och förslag på åtgärder som behövs inom olika sektorer för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att leda arbetet som ska genomföras tillsammans med andra aktörer.

Uppdraget har sin utgångspunkt i den blocköverskridande energiöverenskommelsen och målet om att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Som ett första steg ska Energimyndigheten i januari 2018 redogöra för vilka övergripande sektorer som strategier ska tas fram för samt redovisa tidplaner och vilka andra myndigheter Energimyndigheten avser att samverka med. Detta arbete sker nu i dialog med branschorganisationer, företag, myndigheter och organisationer.

Under 2018 påbörjas sedan arbetet med att, tillsammans med sektorer och myndigheter, planera upplägg och omfattning samt ta fram eventuella undersektorer.

Uppdraget är långsiktigt och ska årligen avrapporteras till Regeringskansliet. Rapporteringen ska inkludera såväl framsteg som behov av justeringar och nya åtgärder.

Samordning och samråd

Formulering av sektorsstrategier kommer att genomföras i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med relevanta branscher. Energimyndigheten kommer även att samordna arbetet med andra pågående utredningar och aktiviteter. Särskilt utpekat i uppdraget är den utredningskommitté som ska identifiera hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

Valet av sektorer kommer att lägga grunden för arbetet i uppdragets kommande faser och Energimyndigheten ger därför samtliga berörda aktörer möjlighet att bidra med sina synpunkter inför vidare planering av arbetet.

Den 25 september hölls en öppen hearing om uppdraget. Ta del av dokumentation från hearingen här. 
Förutom hearingen har Energimyndigheten även fått in synpunkter via skriftliga samråd som avslutades i början av oktober.

Utöver detta kommer Energimyndigheten att under hösten 2017 föra kontinuerliga dialoger med olika aktörer.

Synpunkter och tankar kring uppdraget kan fortfarande skickas till: sektorsst...@energimyndigheten.se

Nyttan av att delta i arbetet

Valet av sektorer utgör grunden för arbetet i uppdragets kommande faser. Det är därför viktigt att lämna in synpunkter på uppdragets utformning redan nu. Ett deltagande i arbetet med sektorsstrategier kan även ge många värden för den enskilda organisationen. Några är:

 • Medverka i utvecklingen av sektorernas långsiktiga handlingsplaner/strategier med koppling till vision och metodik för respektive sektor.
 • Påverka och definiera behov av framtida stöd och styrmedel som kan komma att behövas för att nå målen.
 • Erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra aktörer inom teknik, verktyg och metoder för en effektivare energianvändning.
 • Förbättringar och lösningar på identifierade problem och utmaningar tillsammans med andra aktörer.
 • Förbättrad insyn i utvecklingen på energiområdet som kan ge konkurrensfördelar.
 • Förbättrad helhetsbild/omvärldsanalys av trender inom teknikutveckling och energipolitik.
 • Möjlighet att lyfta behov, och ta del av, nya forsknings-, utvecklings-, demo- och innovationsprojekt inom området.
 • En effektivare energianvändning i den egna verksamheten.

Energimyndighetens roll

Detta kommer Energimyndigheten att bidra med i arbetet:

 • Leda arbetet med att upprätta sektorsstrategier.
 • Processledning.
 • Kunskapsstöd inom bland annat forskningsresultat, lärande exempel, metoder och verktyg.
 • Former för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan medverkande aktörer.
 • Möjliggöra nytänkande och stimulera nya samarbeten.
 • Möjlighet till finansiering.

Utgångspunkter för arbetet

Det övergripande syftet med strategierna är att bidra till målet för energieffektivisering, men även ta hänsyn till övriga energi- och klimatpolitiska mål. Angreppsättet för arbetet är bottom-up där det är sektorerna och undersektorerna som formulerar målsättningarna.

Strategierna kan inriktas på energieffektivisering i den egna sektorn eller på hur en sektor kan bidra till energieffektivisering i andra sektorer, genom att till exempel tillhandahålla produkter, tekniska lösningar och tjänster.

Strategierna behöver även utgå från var rådigheten finns för det åtgärdsarbete som behöver ske. Strategierna ska även ha en tydlig koppling till konkurrenskraft, innovation och affärsutveckling. Vid behov finns det möjlighet att påtala justeringar och nya åtgärder för regeringen.

Anmälan till intressentlista

Vill du få information om arbetet med sektorsstrategier, kommande möten och aktiviteter? Anmäl dig i så fall till vår intressentlista genom att fylla i formuläret nedan.