Sektorsstrategier för energieffektivisering

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att tillsammans med representanter från näringslivet och berörda myndigheter ta fram sektorsstrategier för energieffektivisering.

Syftet med sektorsstrategier är att identifiera målsättningar och förslag på åtgärder som behövs inom olika sektorer för att Sverige ska kunna nå de nationella energi- och klimatmålen. Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att leda arbetet som ska genomföras tillsammans med andra aktörer.

Uppdraget har sin utgångspunkt i den blocköverskridande energiöverenskommelsen och målet om att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Som ett första steg ska Energimyndigheten i januari 2018 redogöra för vilka sektorer som strategier ska tas fram, tidplaner och vilka myndigheter Energimyndigheten avser att samverka med. Uppdraget är långsiktigt och ska avrapporteras årligen till Regeringskansliet genom rapporter och årsredovisningar.

Samordning och samråd

Formuleringen av sektorsstrategier ska genomföras i samråd med berörda myndigheter och tillsammans med relevanta branscher.

Energimyndigheten ska inom ramen för uppdraget även samråda med den utredningskommitté som ska identifiera hinder och ta fram lösningar för energieffektivisering, småskalig elproduktion och ellagring.

Energimyndigheten ska också ta hänsyn till och samordna arbetet med andra pågående utredningar och aktiviteter.

Öppen hearing den 25 september 

Den 25 september hölls en öppen hearing. Syftet var att föra en bred dialog kring uppdragets utformning och få in synpunkter på valet av sektorer. Du kan se inspelningen av hearingen här nedan.
Presentationen från hearingen hittar du här (pdf)

Inbjudan till skriftligt samråd

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter om vilka sektorer som bör få strategier. Valet av sektorer kommer att lägga grunden för det kommande arbetet i uppdraget och Energimyndigheten ger därför samtliga berörda organisationer möjlighet att skicka in sina skriftliga synpunkter inför vidare planering av arbetet. 
Läs mer om hur du kan lämna dina synpunkter.

Anmälan till intressentlista

Vill du få information om arbetet med sektorsstrategier, kommande möten och aktiviteter? Anmäl dig i så fall till vår intressentlista genom att fylla i formuläret nedan.

Intresseanmälan