Aktuellt om utsläppshandel och unionsregistret

Här hittar du aktuellt om utsläppshandel och unionsregistret.

2017-10-31 Uppdatering av uppgifter för kontoombud och kontoinnehavare i unionsregistret

Inom de närmaste dagarna kommer de kontoombud och kontoinnehavare som berörs av 3-årsgranskningen att få ett mejl med information. Energimyndigheten har en skyldighet att minst en gång vart tredje år kontrollera att de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga enligt artikel 25 kommissionens förordning (EU) nr 389/2013.

I denna uppdatering ingår både kontoombud och kontoinnehavare. Berörda kontoombud och kontoinnehavare kommer att kontaktas via epostmeddelande.

Information till dig som kontoombud: http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/unionsregistret/uppdatering-av-uppgifter/

Information till kontoinnehavaren: http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/handel-med-utslappsratter/unionsregistret/ansok-om-konto-och-behorighet/

2017-11-02 Helgdagar i unionsregistret 2018

Helgdagar enligt lag SFS1989:253 är dagar då transaktioner inte påbörjas i den svenska delen av Unionsregistret. Det medför att om du initierar en transaktion en av dessa dagar kommer 26-timmarsfördröjningen inte att börja räkna förrän nästkommande vardag kl 10.00.

Allmänna helgdagar

Nyårsdagen

2018-01-01

Trettondedag jul

2018-01-06

Långfredagen

2018-03-30

Påskdagen

2018-04-01

Annandag påsk

2018-04-02

Första maj

2018-05-01

Kristi himmelsfärdsdag

2018-05-10

Pingstdagen

2018-05-20

Sveriges nationaldag

2018-06-06

Midsommardagen

2018-06-23

Alla helgons dag

2018-11-03

Juldagen

2018-12-25

Annandag jul

2018-12-26

2017-10-31 Fakturering av årsavgifter för 2018

Energimyndigheten har idag fakturerat årsavgiften avseende 2018 för handelskonton och persondepåkonton i unionsregistret och det svenska Kyotoprotokollsregistret. Avgiften regleras i 40§ Förordningen om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1205) och ska enligt 14§ Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2016:4) betalas i förskott senast den 31 december.

2017-09-27 Informationsdag om handel med utsläppsrätter för verksamhetsoperatör

Informationsdagen kommer att genomföras tisdagen 28 november på Norra Latin i Stockholm och arrangeras av Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Anmälan sker via denna länk: http://www.energimyndigheten.se/om-oss/formular/klimat--miljo/anmalan-till-informationsdag-for-verksamhetsutovare-med-fasta-anlaggningar/

Agendan finns på www.utslappshandel.se

Anmälan är öppen till senast 15 november och är bindande när betalning gjorts.

2017-09-25 Ändring av SMS-operatör

Kommissionen har beslutat att ändra SMS-operatör för EU Login. Detta innebär att numret som skickar SMS vid inloggning har ändrats. Ändringen gäller från och med den 25 september. SMS kommer från numret +32460213827.

Om du har ett belgiskt nummer (+32): får du ett SMS från numret 3295.

2017-03-21 Notera utsläpp i unionsregistret

Verksamhetsutövaren ska i unionsregistret senast den 31 mars 2017 notera utsläppen för 2016 och verksamhetsutövaren är ansvarig för att den ackrediterade kontrollören sedan verifierar utsläpppen.

2016-12-08 Intyg om kontouppgifter

Enligt artikel 25.1 i registerförordningen (389/2013/EU) ska alla kontoinnehavare varje år bekräfta till den nationella administratören för registret för utsläppsrätter att uppgifterna för deras konto(n) fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga. Därför begär Energimyndigheten i sin roll som nationell administratör att Ni intygar Era registrerade kontouppgifters riktighet.

Detta intyg av kontouppgifter är inte att förväxlas med den tidigare utskickade "Uppdatering av uppgifter" även kallad 3-årsgranskningen.

Läs mer här.

2016-11-28 Presentationer från informationsdag för verksamhetsutövare 2016

Nu finns dokumentationen från informationsdagen på Norra Latin den 10 november på Utsläppshandel.se.

2016-11-21 Uppdatering av uppgifter för behöriga kontoombud i unionsregistret

Energimyndigheten har en skyldighet att minst en gång vart tredje år kontrollera om de uppgifter som lämnades vid kontoansökan fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga enligt artikel 25 kommissionens förordning (EU) nr 389/2013 av den 2 maj 2013 om upprättande av ett unionsregister i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG och nr 406/2009/EG samt om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 920/2010 och (EU) nr 1193/2011. Läs mer här.

2016-11-16 Fakturering av årsavgifter för 2017

Energimyndigheten har idag fakturerat årsavgiften avseende 2017 för handelskonton och persondepåkonton i unionsregistret och det svenska Kyotoprotokollsregistret. Avgiften regleras i 40§ Förordningen om handel med utsläppsrätter (SFS 2004:1205) och ska enligt 14§ Statens energimyndighets föreskrifter om register för utsläppsrätter (STEMFS 2016:4) betalas i förskott senast den 31 december.

2016-11-10 Helgdagar i unionsregistret 2017

Helgdagar enligt lag SFS1989:253 är dagar då transaktioner inte påbörjas i den svenska delen av Unionsregistret. Det medför att om du initierar en transaktion en av dessa dagar kommer 26-timmarsfördröjningen inte att börja räkna förrän nästkommande vardag kl 10.00.

Allmänna helgdagar
nyårsdagen 2017-01-01
trettondedag jul 2017-01-06
långfredagen 2017-04-14
påskdagen 2017-04-16
annandag påsk 2017-04-17
första maj 2017-05-01
Kristi himmelsfärdsdag 2017-05-25
pingstdagen 2017-06-04
nationaldagen 2017-06-06
midsommardagen 2017-06-24
alla helgons dag 2017-11-04
juldagen 2017-12-25
annandag jul 2017-12-26

2014-04-16 Sanktionsavgifter vid missat fullgörande

För er information meddelade Högsta domstolens i februari 2014 beslut i ärendet (mål nr Ö 461-11) om de sanktionsavgifter som Billerudbolagen ålagts för att de inte överlämnade utsläppsrätter innan 30 april 2007 för föregående års utsläpp. Grundat på EU-domstolens förhandsavgörande (mål C-203) avslog Högsta domstolen BillerudKorsnäs Sweden ABs ansökan om resning och klagan över domvilla.

Högsta domstolens avgörande innebär att en verksamhetsutövare som inte överlämnat tillräckligt med utsläppsrätter för att täcka föregående års utsläpp innan 30 april ska betala sanktionsavgift även om verksamhetsutövaren hade tillräckligt med utsläppsrätter på kontot. Sanktionsavgiften ska inte heller jämkas.

Undantaget är om det förelåg force majeure, d.v.s. onormala och oförutsedda yttre händelser som verksamhetsutövaren inte kunde kontrollera. Högsta domstolen ansåg inte att force majeure förelegat när det gällde Billerudbolagen och att hela sanktionsavgiften därmed ska betalas.