El från solen

Energimyndigheten utlyser 30 miljoner kronor inom forsknings- och innovationsprogrammet El från solen. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga områden. Sista ansökningsdag är den 31 mars 2017 kl. 24.00.

Sista dag för ansökan 2017-03-31
Tid för beslut Tidigast under juni månad
Utlysta medel 30 miljoner
Förordning
Så söker du

Ansökan lämnas via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.

El från solen syftar till att bidra till omställningen till ett förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av lösningar, system och frågeställningar relaterade till produktion av el från solinstrålning.

Programmets långsiktiga mål ska bidra till att:

  • Solel ger ett betydelsefullt bidrag till det svenska energisystemet och att utbyggnaden är resurseffektiv och bidrar till attraktiva hållbara samhällen.
  • Sverige har en stark innovationsmiljö inom solelområdet på både komponent- och systemnivå vilket ger internationellt konkurrenskraftiga produkter.
  • Sveriges starka position inom forskning och utveckling inom programmets olika strategiska forsknings- och innovationsområden bibehålls eller stärks.

Kategorier för ansökan i utlysningen

Ansökningar inom utlysningen ska lämnas in inom en av följande kategorier.

Kategori A: Innovationer Kategorin omfattar projekt för utvecklande av nya varor, processer, tjänster eller koncept inom solelområdet. Dessa kan men måste inte syfta till kommersiell tillämpning eller användning. Rutinmässiga eller återkommande ändringar av befintliga varor, tillverkningsmetoder, tillverkningsprocesser eller tjänster ingår inte. Kommersialisering ingår inte.
Kategori B: Forskning och studier Kategorin omfattar projekt som inte direkt syftar till kommersiell tillämpning eller användning utan har som mål att genom ökad kunskap och kompetens bidra till utbyggnaden av solel i Sverige eller globalt, på lång eller kort sikt. Projekt inom kategorin kan ha potential att på längre sikt leda till innovationer som kommersialiseras och vissa patent kan sökas för de resultat som tas fram i projektet, men resultaten ska huvudsakligen offentliggöras.

 

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 juli 2017 och som längst pågå till 31 december 2020.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Ansökningar inom kategori B ska dock kompletteras med en sammanfattning på engelska som beskriver projektet.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet