Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  

Elkostnadsstödet riktar sig till företag i hela Sverige som hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober till december 2022.

Använd vårt beräkningsverktyg för att se om ditt företag är ett av dem.

Räkna ut hur mycket ditt företag kan få i elkostnadsstöd

Inga uppgifter sparas. Observera att detta inte är din ansökan.

Så räknar vi

Klicka på bilden för att förstora.

 

Gå vidare och ansök om stödet 

När du har gjort din preliminära beräkning kan du gå vidare till ansökan.


Frågor och svar om stödet:

Vad är ett elintensivt företag?

I det här sammanhanget räknas ett företag som elintensivt när det använder minst 0,015 kWh per omsatt krona (exklusive uppvärmning).

Definitionen är vald utifrån att det är elanvändning, inte bransch, som ska avgöra om man är berättigad till stöd.

 

Vilka krav gäller för att mitt företag ska få stöd?

För att ett företag ska få stöd behöver följande krav vara uppfyllda:

 1. Att energianvändningen uppgår till minst 0,015 kWh per krona.
 2. Att elkostnaderna under stödperioden (oktober-december 2022) överstiger en och en halv gånger företagets genomsnittspris under 2021.
 3. Att stödet uppgår till minst 50 000 kronor per företag.
 4. Att företaget under de senaste tre åren har vidtagit energieffektiviseringsåtgärder eller har för avsikt att vidta energieffektiviseringsåtgärder under det innevarande året.

Läs förordning 2023:66 för övriga förutsättningar för stöd.

Vad räknas som elkostnader?

Med elkostnader avses kostnader som företaget har haft för förbrukning av el i företagets uttagspunkt eller uttagspunkter.

Med elkostnader avses inte:

 1. elnätsavgifter
 2. kostnader som utgörs av mervärdesskatt som medför rätt till avdrag eller återbetalning, eller 
 3. kostnader som utgörs av energiskatt.

Vilka olika stöd finns det till elanvändare?

Det finns i dagsläget fyra stöd till elanvändare:

 • två till privatpersoner
 • ett till företag 
 • ett till elintensiva företag.

Stöden avser olika målgrupper, tidsperioder och geografiska områden i Sverige. Energimyndigheten administrerar endast stödet till elintensiva företag.  

Skatteverkets information om stödet till företag:

Elstöd till företag, Skatteverket

Försäkringskassans information om stöden till privatpersoner:

Utbetalning av elstöd, Försäkringskassan

Elnätsföretagen rapporterar in uppgifter om alla berörda elkonsumenter och deras elförbrukning till Försäkringskassan. Modellen för att beräkna elstödet finns på Svenska kraftnäts webbplats.

Stöd till elanvändare, Svenska kraftnät

Om jag har ett elintensivt företag, kan jag då få del av både det här stödet och det generella elstödet som ännu inte har trätt i kraft?

Ja, det är meningen att de som använder mycket el i sina processer ska kunna få både det generella elstödet till företag och det riktade stödet till elintensiva företag. 

Hur mycket pengar kan mitt företag få i elkostnadsstöd?

Stödet baseras på ditt företags faktiska kostnader för inköpt el. Som mest kan ett företag eller en koncern få upp till 2 miljoner euro (cirka 20 miljoner kr). En förutsättning för att få stödet utbetalt är att det beräknas uppgå till minst 50 000 kr.

Använd vårt beräkningsverktyg för att ta reda på hur mycket just ditt företag kan få. 

För vilken period gäller elkostnadsstödet?

Stödet gäller för perioden oktoberdecember 2022.

När kan jag söka elkostnadsstödet?

Ansökningsperioden startar 6 mars och pågår till och med 18 juni 2023.  

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stödet via Mina sidor på Energimyndighetens webbplats.

Ansökan ska göras av firmatecknare eller ombud som har en fullmakt från Mina ombud hos Bolagsverket. 

Mina ombud

Logga in med Bank-id på Mina sidor hos Energimyndigheten och ansök om behörighet till e-tjänsten för Elkostnadsstöd för elintensiva företag.

När din behörighet är godkänd får du ett mejl. Då kan du logga in i e-tjänsten, fylla i uppgifterna och skicka in ansökan. 

Logga in på Mina sidor

Observera att det kan ta ett par dagar innan du har alla behörigheter så att du kan skicka in er ansökan.

Hur får jag behörighet om företaget inte finns registrerat hos Bolagsverket?

Om ditt företag har en annan bolagsform än aktiebolag eller enskild firma kan du inte söka fullmakt via Mina ombud. Gör istället såhär: 

 1. Logga in på Mina sidor (Energimyndigheten) med Bank-id och ansök om behörighet till e-tjänsten för Elkostnadsstöd för elintensiva företag.
 2. Mejla en fullmakt till elkostn...@energimyndigheten.se. I fullmakten ska det framgå vilken organisation det gäller, vem som är firmatecknare (även underskrift) och vem som är ombud (personnummer och namn).
 3. Bifoga underlag som styrker att den som står som firmatecknare i fullmakten har rätt att företräda organisationen (delegationsordning eller liknande).
 4. När behörigheten är godkänd får ni ett bekräftelsemejl från Energimyndigheten. Därefter kan ombudet logga in i Mina sidor med bank-id och skicka in ansökan.

Kan vi räkna ihop alla våra bolags elanvändning och söka för koncernen?

Nej. Ansökan görs per organisationsnummer. Varje företag behöver söka separat.

När och hur betalas pengarna ut?

Du anger i ansökan vilket konto du vill få pengarna utbetalade till. Vi handlägger ärendena löpande allt eftersom de kommer in i systemet. Efter att ansökan är beviljad tar det cirka sju arbetsdagar att få pengarna utbetalda.

I Mina sidor kan du se status på ditt ärende.

Logga in på Mina sidor

Hur vet jag hur stor mitt företags elanvändning är exklusive uppvärmning?

Om inte elen för uppvärmning finns specificerat på din elräkning, så ange en uppskattning. Har ditt företag genomfört en energikartläggning kan det finnas underlag för en sådan uppskattning i rapporten.

Vilken sekretess är det på uppgifterna som företagen skickar in och hur ser ni till att de inte lämnas ut?

Allt som sänds in till en statlig myndighet är att se som offentlig handling. Men vi gör en sekretessprövning innan vi lämnar ut något material.

Sådant som kan bedömas som företagshemligheter såsom elförbrukning och elkostnad kommer inte att lämnas ut, med hänvisning till sekretess.

Ska man inkludera elsäkringar (finansiella derivat) i periodens elkostnad?

Stödet omfattar endast faktiska kostnader, det vill säga vad företaget har betalat i slutändan.

Vad händer om företaget är nystartat och inte har underlag för 2021?

Det är ett krav att företagen visar upp jämförelsesiffror från 2021. Om det inte finns jämförelsesiffror kan vi tyvärr inte godkänna ansökan.

Vilka underlag ska vi redovisa för elanvändningen och elkostnaden?

Vi vill helst se fakturor, där den faktiska användningen och kostnaden framgår.

Räknas egenproducerad el in i den totala energianvändningen när vi räknar ut om företaget är elintensivt (kvoten)?

Nej. Den el som ni enligt ett avtal med ett nätföretag har tagit ut från elnätet i en eller flera uttagspunkter i Sverige och som inte avser uppvärmning av fastigheter, ska ligga till grund för kvoten. 

Är elkostnadsstöd för elintensiva företag ett skattepliktigt bidrag?

Elkostnadsstöd för elintensiva företag ska tas upp som en intäkt i företaget och är ett skattepliktigt näringsbidrag.

Mer information om näringsbidrag finns hos Skatteverket:

Vad är näringsbidrag? (Skatteverket)

I momsdeklarationen tar ni upp elkostnadsstödet till elintensiva företag i ruta 42. På Bokföringsnämndens webbplats finns information om redovisning av elstöd:

Redovisning av elstöd (Bokföringsnämnden)


Bakgrund om elkostnadsstödet

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att hantera utbetalningar av ett ekonomiskt stöd till elintensiva företag.

Förordning om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag, Svensk författningssamling (pdf)

 

Energieffektivisera ditt företag

Det finns mycket du kan göra för att energieffektivisera ditt företag och samtidigt minska elanvändningen. Ta del av vår information och webbutbildningar.