Resultat av vår forskning och innovation

Resultaten från den forskning och innovation vi finansierar kommer till nytta för Sverige och världen. Framför allt ger våra insatser resultat i energisystemets omställning. Ta del av resultat från projekt och andra insatser.

Våra insatser inom forskning och innovation har bidragit till viktiga tekniksprång och utveckling av nya lösningar och innovationer, både i Sverige och internationellt. Samtidigt ger den systeminriktade forskningen vi finansierar ökad kunskap om hur olika aspekter i samhällsutvecklingen kan integreras i energiomställningen.

+

Visste du att

Varje år fördelar vi cirka 1,5 miljarder kronor till olika insatser inom forskning och innovation.

Vi finansierar projekt som spänner över hela innovationssystemet, från grundforskning till etablerat företag.

2022 var drygt 600 seniora forskare och knappt 400 doktorander involverade i Energimyndighetens olika forsknings- och innovationsprojekt. Tillsammans publicerade de 400 vetenskapliga artiklar och genomförde fler än 450 konferensbidrag.

Mellan 20202022 har de företag som fått stöd för affärsutveckling och kommersialisering ökat sin nettoomsättning med 5 miljarder kronor och ökat antalet anställda med 1 700 personer. 

+

Därför ger våra insatser resultat

Tack vare att vi har den helhetssyn och systemperspektiv som vi har så kan våra satsningar inom forskning och innovation effektivt bidra till en hållbar energiomställning. 

Något som är unikt i Sverige är att energiforskningen inte har separerats från övriga insatser på energiområdet. För att lyckas ställa om energisystemet till fossilfrihet behöver energiforskningen vara nära kopplad till övriga energipolitiska styrmedel, marknadsförhållanden, tillståndsfrågor och infrastrukturfrågor. 

Det gör att Energimyndighetens satsningar forskning, innovation och affärsutveckling ger resultat.

Några resultat av våra insatser