Stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

Sverige har som mål att nå netto-nollutsläpp 2045 och därefter negativa utsläpp av växthusgaser. Bio-CCS är en av flera tekniker som kan användas för att uppnå målet.​

Det krävs stora investeringar för att förverkliga en fullskalig bio-CCS-anläggning. Därför har Energimyndigheten tagit fram ett förslag till nytt statligt stöd för företag som vill satsa på tekniken. Innan första utlysningen kan öppnas ska stödet godkännas av EU.  

Vad händer just nu?  

Regeringskansliet skickade den 9 april 2024 en formell anmälan om statsstödsprövning av det nya stödet för bio-CCS genom omvänd auktion, till EU-kommissionen. Kommissionen har därefter två månader på sig att fatta ett beslut, om inte ytterligare kompletteringar tillkommer. 

Kommissionen har begärt ytterligare kompletteringar vilket innebär att tiden till besked har förlängts. Energimyndigheten ser nu över möjligheten att publicera information om kommande utlysning så att aktörerna kan påbörja arbetet med en ansökan. I samband med det kommer Energimyndigheten även att bjuda in till en hearing.

För att detta ska vara möjligt behöver EU-kommissionen återkoppla med ett besked om slutgiltigt innehåll samt villkor för stödet, vilket troligtvis sker i juni.

Ett formellt öppnande av utlysningen kan ske först efter att:  

 • EU-kommissionen har fattat beslut
 • regeringen har beslutat om förordning
 • Energimyndigheten har beslutat om kompletterande föreskrifter.

Tidpunkten för öppnandet av utlysningen kommer därmed att ske först efter sommaren. Energimyndigheten har fortsatt ambitionen att en utlysning ska kunna öppnas och stängas under 2024.

Löpande information om tidplanen kommer att publiceras på denna webbsida och i vårt nyhetsbrev. Kontakta oss om du har frågor via cc...@energimyndigheten.se 

Stöd genom omvänd auktion

Energimyndighetens stöd genom omvänd auktion kommer att delas ut till den eller de aktörer som kan erbjuda avskiljning, transport och lagring av biogen koldioxid till lägst ersättning per ton, samt som uppfyller övriga villkor. 

Energimyndigheten är auktionsförrättare och kan fördela 36 miljarder kronor mellan 2026 och 2046. Stödet går till både investering och drift. 

Förändringar i stödsystemet efter remissynpunkter

Den aktör som har säkerställt annan finansiering, offentligt stöd eller intäkter får en fördel vid rangordning av bud. För att minimera risker för överkompensation införs ett system för uppföljning av finansiella uppgifter. 

+

Hantering av annat stöd, annan finansiering och intäkter

 • Tidigare förslag innebar att budet rangordnas, därefter räknades annat stöd, annan finansiering och intäkter av. Budet motsvarade då aktörens kostnad för att avskilja, transportera, lagra en viss mängd koldioxid av biogent ursprung.

 • Nuvarande förslag innebär att den aktör som har säkerställt annan finansiering, offentligt stöd eller intäkter får en fördel vid rangordning av bud.

 • Budet motsvarar den ersättning som aktören vill ha för att avskilja/transportera/lagra en viss mängd koldioxid av biogent ursprung. För att minimera risker för överkompensation införs ett system för uppföljning av finansiella uppgifter.

Det blir större flexibilitet i stödsystemet. Enligt det nya förslaget får aktörerna möjlighet att ansöka om förlängd tidpunkt för första lagring, samt får möjlighet att föra över ett överskott av lagrad koldioxid till ett kommande år.

+

Mer om flexibilitet i stödsystemet

 • Tidigare förslag innebar att tidpunkt från beslut till första lagring ska ha påbörjats inom 3 år. Nuvarande förslag innebär att aktörerna får möjlighet att ansöka om förlängd tidpunkt för första lagring, med högst två år.

 • Tidigare förslag innebar att aktören inte kunde spara ett eventuellt överskott av lagrad koldioxid från ett år till ett kommande år. Nuvarande förslag innebär att aktören ges möjlighet att föra över ett överskott av lagrad koldioxid till ett kommande år.
+

Vad påverkar tidplanen och när kan auktionen öppna?

 • Tidpunkten för när vi kan öppna en utlysning är beroende på när EU-kommissionen lämnar ett besked om godkännande och om/i vilken grad förordning/föreskrifter behöver justeras. Det tar längre tid om EU-kommissionen önskar ytterligare kompletteringar eller om regelverket behöver justeras.

 • Efter besked från EU-kommissionen behöver regeringen besluta om förordningen och i nästa steg kommer Energimyndigheten besluta om kompletterande föreskrifter. Denna beslutsprocess tar cirka 4–6 veckor. När regelverket är på plats kommer en första utlysning om omvänd auktion att ske. Myndigheten undersöker parallellt om möjligheten att tidigarelägga publicering av underlaget inför för en utlysning.

 • Baserat på tidigare dialogmöten har det framkommit att aktörerna behöver 6 månader för att skriva/skicka in en ansökan, den tiden tror vi fortsatt är värdefull för att aktörer ska hinna ta fram underlag. Vi siktar på att en utlysning ska kunna öppnas och stängas under 2024, men det är kort om tid. Den slutgiltiga tidplanen kommer att tydliggöras så snart den formella statsstödsanmälan är godkänd.

Förslagen på uppdateringar som har skett i förordningar och föreskrifter kan komma att justeras ytterligare, efter att EU-kommissionen har granskat underlaget.

 

Ska du delta i den omvända auktionen?  

Här finns viktig information om regler och föreskrifter till dig som kommer att söka stöd när första utlysningen öppnar.  

Viktig information kring den omvända auktionen

Bio-CCS i Sverige

Sverige har goda förutsättningar för bio-CCS och det finns flera industrier som satsar på området. Ambitionsnivån för stödsystemet utgår ifrån det mål som den så kallade klimatpolitiska vägvalsutredningen föreslagit, att infånga och lagra två miljoner ton koldioxid per år till 2030.

Potentialen för bio-CCS i Sverige är minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år, sett ur ett 2045-perspektiv. 

Tidigare steg i processen

Här samlar vi information om de tidigare stegen i processen kring stödet. 

+

Remiss om förordning och föreskrifter

Den 20 december 2023 skickade Energimyndigheten ut remiss om förordning och föreskrifter om statligt stöd till avskiljning, transport och geologisk lagring av koldioxid med biogent ursprung. 

Ett femtiotal aktörer hade möjlighet att svara på remissen. Sista svarsdag var den 31 januari. 

Energimyndigheten har sedan sammanställt inkomna remissvar. Synpunkterna om förordningen hanterades av Regeringskansliet och synpunkterna om föreskrifter hanterades av Energimyndigheten.  

Inkomna remissvar - statligt stöd för bio-CCS genom omvänd auktion

+

Pre-notifieringsfas

Statsstödsprövningen av stödsystemet för bio-CCS gick in i pre-notifieringsfas under sommaren 2023.

Energimyndigheten har stöttat Regeringskansliet i arbetet med statstödsprövningen och framtagandet av en förordning. 

Utöver detta arbete har Energimyndigheten även arbetat med att utreda och definiera förslag till villkor för stödet genom att arbeta fram de dokument som krävs för att kunna utlysa auktionen efter EU-kommissionens godkännande.