Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram är en satsning där ledande aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva pekar ut och definierar områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser.

I satsningen ges framträdande företag i Sverige, myndigheter samt universitet och högskolor ökad möjlighet att samverka i en gemensam kraftsamling. Aktörerna inom de strategiska innovationsprogrammen ansvarar tillsammans för att formulera utmaningar, sätta upp gemensamma långsiktiga mål och prioritera investeringar i forskning, utveckling och innovation.

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft. Regeringen har gett Vinnova, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att genomföra satsningen och stödja innovationsprogrammen, som ska vara öppna för alla.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas har gett stöd till två typer av insatser:

 • strategiska innovationsagendor, där en grupp av aktörer i samverkan har definierat visioner, mål och strategier för utveckling av ett specifikt område. Några av de över 100 strategiska innovationsagendorna som finansierats av myndigheterna har legat till grund för strategiska innovationsprogram.
 • strategiska innovationsprogram, stödjer genomförandet av en eller flera strategiska innovationsagendor och omfattar utlysningar för projekt och andra aktiviteter som bidrar till programmets vision och mål.

Vinnova, Energimyndigheten och Formas finansierar och stödjer tillsammans 17 strategiska innovationsprogram. Energimyndigheten är huvudansvarig för programmen RE:Source samt Viable Cities.  

För mer information om beviljade program se information på Vinnovas webbplats

De strategiska innovationsprogrammen utvärderas var tredje år. Huvudsyftet med den första utvärderingen är att utvärdera etableringsfasen och ge en belysning av och en förståelse för programmens styrkor och förbättringspotential.

Huvudsyftet med den andra utvärderingen, efter sex års verksamhet, har bland annat varit att, påvisa resultat och tidiga effekter från SIP-satsningen, utgöra underlag för myndigheternas beslut om fortsatt etappfinansiering, bidra till att utveckla programmen inför kommande etapp och att bidra till att utveckla programformen ytterligare.

Utvärdering av de strategiska innovationsprogrammen:

+

Utvärdering 2021

Andra utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen:

 • MedTech4Health
 • InfraSweden2030
 • Drive Sweden
 • RE:Source
 • Smart Built Environment

Läs hela utvärderingen på Vinnovas webbplats.

+

Utvärdering 2020

Första utvärderingen av det strategiska innovationsprogrammet

 • Viable Cities

Du kan läsa hela utvärderingen i Energimyndighetens webbshop

Andra utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen

 • BioInnovation
 • Innovair
 • Sakernas Internet (IoT Sverige)
 • SIO Grafen
 • Smartare elektroniksystem
 • Swelife

Hela utvärderingen kan du läsa på Vinnovas webbplats

 

+

Utvärdering 2019

Andra utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen

 • Processindustriell IT och Automation
 • Produktion 2030
 • Gruv- och metallutvinning
 • Lättvikt
 • Metalliska material

Hela utvärderingen kan du läsa på Vinnovas webbplats.

+

Utvärdering 2018

Första utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen:

 • MedTech4Health,
 • InfraSweden2030,
 • Drive Sweden,
 • RE:Source,
 • Smart Built Environment.

Läs hela utvärderingen i Formas publikationsarkiv

+

Utvärdering 2017

Första utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen:

 • Innovair,
 • BioInnovation,
 • IoT Sverige,
 • Smartare Elektroniksystem,
 • SIO Grafen,
 • Swelife.

Hela utvärderingen kan du läsa på Vinnovas webbplats.

+

Utvärdering 2016

Första utvärderingen av de strategiska innovationsprogrammen:

 • Processindustriell IT och Automation,
 • Produktion2030,
 • Gruv- och metallutvinning,
 • Lättvikt,
 • Metalliska material.

Hela utvärderingen kan du läsa på Vinnovas webbplats.

Program som handläggs av Energimyndigheten

RE:Source

Handläggare:
Elinor Kruse
016-544 24 48

RE:Source

RE:Source, Energimyndigheten

Viable Cities

Handläggare:                                                                                                   
Emina Pasic
016-544 21 89

Viable Cities

Viable Cities, Energimyndigheten

Alla strategiska innovationsprogram, Vinnova

Kontaktpersoner

Är du intresserad av att veta mer om satsningen Strategiska innovationsprogram?

Energimyndigheten

Elinor Kruse

Formas

Louise Staffas

Vinnova

Peter Åslund