Sveriges energiläge

Ny lägesbild 28 maj 2024: I lägesbilden redovisar vi aktuellt energiläge samt rekommendationer inom områdena sanktioner och säkerhetspolitik, el, gas, olja/drivmedel, fjärrvärme/kyla och cybersäkerhet.  

Lägesbilden Sveriges energiläge publiceras i regel sista tisdagen varje månad. 

Energimyndighetens bedömning för Sveriges energiförsörjning

Elförsörjningen är i nuläget stabil och risken för effektbrist är låg. Elpriset varierar vissa dagar kraftigt över dygnet oftast på grund av flera faktorer men främst mycket sol- och vindkraft i systemet.

Drivmedelsförsörjningen bedöms vara oförändrad sedan 240507 men marknaden är fortsatt stram.

Värmeförsörjningen bedöms generellt som stabil. Dock genomförs prishöjningar i flertalet nät på grund av högre bränslepriser. Energimarknadsinspektionen ska utreda frågan.

Gasförsörjningen är för närvarande stabil.

Lägesbeskrivning sedan 2024-05-07 och fortsatt arbete

Energimyndigheten uppmanar fortfarande samhällsviktiga aktörer, energianvändare och energibranschen att kontinuitetssäkra sin verksamhet samt öka sin övervakning av onormala händelser och rapportera avvikelser till ansvarig myndighet.

Energimyndigheten uppmanar aktörer, vid försök till dataintrång och incidenter, att fortsatt rapportera till berörd myndighet och att samtliga aktörer arbetar aktivt och systematiskt med informations- och cybersäkerhet. Följ MSB:s anvisningar och rekommendationer för stärkt skydd mot cyberangrepp och råd gällande förebyggande och hantering av IT-angrepp från CERT-SE.

Energimyndigheten uppmanar pelletskonsumenter att fortsatt verka för en god beredskap.

EU-förordningen om förbrukningsminskning på gas kommer inte att förlängas men aktörer på marknaden uppmanas att fortsatt arbeta med frivillig förbrukningsminskning.

 

 

Nästa lägesbild publiceras 25 juni.

Prenumerera på marknads- och nulägesrapporter