Bioenergi

Bioenergi är världens och Sveriges största förnybara energikälla. Globalt stod bioenergi för cirka 10 procent av världens primära energitillförsel 2018. Den tekniska potentialen uppskattas vara betydligt högre än så. Bioenergi är därmed ett av de viktigaste verktygen som kan användas för att klara klimatutmaningen.

Bioenergi kommer från biomassa som förnyas kontinuerligt, är lagringsbar och kan bidra till många nyttor i ett hållbart samhälle. Bioenergi som används för framställning av el, värme i kraftvärmeverk och biodrivmedel kallas ofta för modern bioenergi. Den är tätt sammankopplad med produktion av andra produkter som t ex plankor, papper eller kemikalier.

I Sverige sker den största användningen av bioenergi internt vid industrier såsom pappers- och massabruk. Det industrin inte kan använda, kommer samhället till nytta genom fjärrvärmesystemen. Bioenergi har stor potential att bidra med förnybara drivmedel till transportsektorn. Den svenska produktionen av biodrivmedel idag utgörs främst av etanol från vete och biogas från matavfall och slam.

Framställning och användning av bioenergi påverkar även sociala och miljömässiga faktorer. Under de senaste åren har det varit mycket fokus på hållbarhetskriterier för bioenergi internationellt.

Det finns även stora förväntningar om att koldioxidinfångning och -lagring från bioenergi eller biobaserade processer ska bidra till att möta klimatmålen genom att skapa negativa koldioxidutsläpp.

Bioenergi är Sveriges största energislag, sett till användning, och har en central roll för att uppfylla de energi- och klimatpolitiska målen samt bidra till försörjningstrygghet på energiområdet.

Behovsområden:

  • Tillgång på hållbar råvara
  • Biobaserad värme och kyla
  • Cirkulära flöden
  • Helhetssyn och livscykelperspektiv   

Energimyndighetens satsning på området

Forskning om bioenergi sätter Sverige på kartan

Energimyndigheten har sedan den bildades 1998 finansierat forskning om bioenergi. Myndighetens satsningar omfattar bland annat teknik och system för skörd och hantering av skogs- och åkerbränslen samt miljöeffekter av skogsbränsleuttag. Området omfattar både produktion av bränslen från skog och åker och innehåller också program med inriktning på förädling av bränslen.

Läs gärna mer om effekter av Energimyndighetens satsningar på Bioenergi