Bioenergi

Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan, med stor potential att öka ytterligare. Användningen av bioenergi behöver öka för att ersätta fossila bränslen, samtidigt som bioenergi behöver användas mer effektivt.

Biobränslen används för småskalig värmeproduktion, produktion av fjärrvärme och el i kraftvärmeanläggningar, storskalig värmeproduktion för fjärrvärme och för industrins processbehov. Biobränslen används också, och kommer att användas mer, för drivmedelsproduktion.

Hur kan uttaget av biobränsle från skogen ske på ett så miljömässigt hållbart sätt som möjligt? Vad krävs för att göra produktionen av biogas mer konkurrenskraftig? Dessa är några av de frågor som den forskning som Energimyndigheten finansierar avser att svara på.

Bränsleförsörjning
Handlar om odling och uttag av biobränslen, logistik, beredning och bränsleförädling. Fokus ligger på inhemska biobränslen från skog, åkermark, avfall och marin biomassa.

Energiomvandling
Handlar om processer för produktion av el och värme i kraftvärmeanläggningar, samt produkter i så kallade energikombinat, där överskottsvärmen används för att producera exempelvis pellets, biodrivmedel eller andra energibärare.

Forskningen har som mål att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen:

  • År 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion
  • År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp
  • År 2030 ska energianvändningen vara 50 procent effektivare jämfört med 2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till BNP

Bioenergifrågan berör inte bara Sverige. Därför deltar Energimyndigheten i flera internationella samarbeten kring forskning- och utvecklingsinsatser inom bioenergiområdet.