Avslutade forskningsprogram

Här hittar du våra avslutade forskningsprogram och kompetenscentrum från 2014 och framåt.

+

Bioenergi

Biomassa för energi och material

Programmets syfte var att stödja forskning och innovation som bidrog till en ökad tillgång på biomassa, som efterfrågas av energisektorn och den biobaserade industrin. Målet var att utveckla nya metoder för produktion av biomassa samt utveckla produktion av biobränslen från primärproduktionens restströmmar. Programmet skulle även karaktärisera biomassaflöden samt demonstrera tekniska lösningar och affärsmodeller i praktiken.

Period: 2018–2022
Total budget: 71,2 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter (kommer inom kort)

Hållbart skogsbränsleuttag

Programmet Hållbart skogsbränsleuttag syftade till att säkerställa att uttaget av skog sker på ett sätt som inte skadar miljön och organismerna i skogen.

Programmets mål var att få fram kunskap som leder till uppdaterade riktlinjer för skogsbränsleuttag. Riktlinjer som i sin tur säkerställer att skogens biologiska mångfald inte utarmas, att markens långsiktiga produktionsförmåga inte äventyras och att marken inte försuras.

Ett ytterligare syfte med programmet var att utveckla säkrare metoder för beräkning av bioenergins klimatnytta, samt markens kolförråd under olika brukningsformer.  

Period: 2018–2021
Total budget: 25 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter (kommer inom kort)

Turbiner för framtidens energisystem

Programmet innefattade forskning och demonstration kring termiska turbomaskiner för elproduktion och för kommersiellt flyg. Programmet riktade sig till institutioner vid högskolor och universitet, institut samt företag.

Syftet med programmet var att bidra till att säkra en långsiktigt hållbar, flexibel och försörjningstrygg elförsörjning i Sverige samt att nyttiggöra och kommersialisera svenska tekniker samt att bygga upp kompetens för industrin och för lärosäten.

Period: 2016–2020
Total budget: 40 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter (kommer inom kort)

+

Elsystem

Bredbandgapselektronik i energieffektivare kraftelektroniktillämpningar

Programmet syftade till att inom 20-års sikt bidra till att bredbandgapsmaterial ersätter kisel inom en övervägande del av kraftelektroniken. Det ska leda till energieffektivare, lättare, kompaktare och mindre materialintensiva kraftelektroniksystem.

Period: 2016–2020
Total budget: 25 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

Kompetenscentrum Svenskt centrum för smarta elnät och lagring (SweGRIDS)

Svenskt centrum för framtidens elnät och energilagring (SweGRIDS) är ett svenskt forskningscentrum inom smarta elsystem och energilagring med ett aktivt industrideltagande. Syftet med SweGRIDS var att bedriva forskning inom flexibla kraftsystem, digitalisering av kraftsystemet, styrbara kraftkomponenter och ny materialteknik för elnät och energilagring.

Period: 2018–2021
Total budget: 228 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

Svenskt vattenkraftcentrum (SVC)

SVC var ett kompetenscenter för forskning inriktad på frågeställningar som är unika för vattenkraft och dammar. Luleå tekniska universitet var värduniversitet för kompetenscentret.

Period: 2018–2022
Total budget: 204 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum

Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum, eller SWPTC, var ett kompetenscentrum som stöttade svensk industri med kunskap om vindkraftens konstruktionsfrågor och med utbildning av nya ingenjörer i ämnet.

Period: 
Total budget: 

 

VindEL-programmet

VindEL-programmet syftade till att bidra till omställningen mot ett hållbart och förnybart energisystem genom forskning om och utveckling av tekniker, system, metoder och frågeställningar relaterade till vindkraft.

Period: 2017–2021
Total budget: 133 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

+

Energisystem i samhället

Strategisk energisystemforskning

Programmet Strategisk energisystemforskning var en sammanhållen satsning på forskning om energisystemet med fokus på hur aktörer, institutioner och övriga delar i systemet samspelar med varandra, från tillförsel och distribution till energianvändning, effektivisering och omställning.

Period: 2014–2018
Total budget: 130 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

+

Transporter

Biodrivmedelsprogrammet

Genom programmet skulle akademi, näringsliv och institut ta fram kunskap och utveckla teknik som behövs för en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel producerade från lignocellulosa eller restprodukter.

Period: 2017–2021
Total budget: 180 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

Demonstrationsprogram för elfordon

Demonstrationsprogram för elfordon skulle ur ett användarperspektiv identifiera och om möjligt undanröja barriärer för en storskalig introduktion av elfordon på den svenska marknaden. Programmet gav också stöd till syntesarbeten och olika omvärldsanalyser i syfte att stärka den tekniska forskningen.

Period: 2011–2018
Total budget: 285 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

ElectriCity

ElectriCity var ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara stadstrafik utvecklas, demonstreras och utvärderas. 

Period: 2013–2018

Laddfordon bidrar till framtidens hållbara städer

Energieffektiva fordon

Programmet var sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom, i första hand, området vägfordon men även andra typer av fordon som arbetsmaskiner omfattas av.

Period: 2015–2019
Total budget: 132 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

Energieffektivisering i transportsektorn

Programmet var inriktat på forsknings-, utvecklings-, innovations- och demonstrationsprojekt. Det finns energieffektiviseringsvinster i transportsystemet och syftet med programmet var att ta fram ny kunskap inom området.

Period: 2014–2019
Total budget: 175 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe

ERA-NET Cofund Electric Mobility Europe (EME) var ett gemensamt europeiskt forskningsprogram där 14 EU-länder och regioner samt Vitryssland, Israel och Turkiet deltog. Huvudsyftet med Electric Mobility Europe var att stötta implementeringen av laddfordon i fler tillämpningar i Europa samt att påskynda uppskalningstakten för dessa tillämpningar.

Period: 2017–2021 

Beviljade projekt och slutrapporter

Hållbar mobilitet som tjänst

Målet med projektet var att utveckla, stimulera och öka implementering av nya lönsamma och innovativa tjänster inom området hållbar och fossilfri mobilitet.

Här finns lärdomar och erfarenheter från projektet:

Samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system

Samverkansprogrammet var ett samarbete mellan Energimyndigheten och Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel (f3) som har Chalmers Industriteknik (CIT) som värdorganisation. Programmets syfte var att bidra med analyser som kan ligga till grund för vetenskapligt underbyggt beslutsstöd och ökad systemförståelse hos politiker, myndigheter, industri och andra organisationer i frågor som rör förnybara drivmedel.

Period: 2018–2021
Total budget: 33 miljoner kronor

Beviljade projekt och slutrapporter

Kompetenscentrum Combustion Engine Research Center (CERC)

CERC inriktade sig främst på områdena sprej och förbränning i direktinsprutande diesel- och bensinmotorer samt hybrider mellan dessa båda förbränningskoncept, förnybara bränslen (DME, RME och Fischer-Tropsch-bränslen från biomassa) samt reglering av motorer. Syftet var att med hjälp av forskning ta fram kunskap för att reducera förbränningsmotorers bränsleförbrukning och avgasemissioner. Forskning bedrevs även kring alternativa och förnybara bränslen och förbränningssystem för dessa.

Period: 2018–2021
Finansiering från Energimyndigheten: 120 miljoner kronor 

Beviljade projekt och slutrapporter

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP)

KCFP vid Lunds universitet fokuserade på forskning kring partiellt förblandad förbränning - PPC, med vanliga och förnybara bränslen, laserdiagnostik och förbränningsstyrning.

Period: 2018–2021
Finansiering från Energimyndigheten: 120 miljoner kronor 

Beviljade projekt och slutrapporter

Kompetenscentrum Gasväxling (CCGEx)

Kompetenscentrum Gasväxling eller Gas Exchange (CCGEx) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm bedrev forskning inom området förbränningsmotorers gasväxling. Syftet var att öka förståelsen och identifiera nya tekniska lösningar inom gasväxling, EGR-system, överladdning och efterbehandlingssystem.

Period: 2018–2021
Finansiering från Energimyndigheten: 40 miljoner kronor 

Beviljade projekt och slutrapporter