Industri

I Sverige står industrin för cirka en tredjedel av energianvändningen och växthusgasutsläppen samt en stor del av el- och värmeproduktionen. Dessutom står industrin för en stor del av exportintäkterna och bidrar med jobb och välfärd i samhället. Industrin spelar därmed en mycket viktig roll i samhällets omställning till ett hållbart energisystem och mål om nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045.

Energimyndigheten erbjuder finansiellt stöd till projekt som har god potential att bidra till en resurseffektiv och klimatneutral industri. Energimyndighetens satsningar ska bidra till att svensk industri är långsiktigt konkurrenskraftig och levererar resurseffektiva och klimatneutrala produkter, processer och tjänster till den globala marknaden. Satsningarna ska också bidra till att hålla svensk kompetens och teknik på en hög internationell nivå och att nå de globala hållbarhetsmålen.

Strategiområden:

  • Nettonollutsläpp från industrins processer
  • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  • Energi- och klimatsmarta material och produkter
  • Hållbart företagande och marknad

En stor del av myndighetens finansieringsverksamhet bedrivs genom utlysningar i olika program.

Så här söker du stöd

Ansökan om stöd till projekt inom ramen för något av myndighetens program ska skickas in till programmets utlysning. 

Lista över öppna utlysningar 
Prenumerera på utlysningar

Ansökan om stöd till enskilda projekt utanför myndighetens program och utlysningar kan skickas efter kontakt med en handläggare på myndigheten.

Mer information om hur du konkret går till väga för att söka stöd

Finansierade projekt

Samtliga finansierade projekt finns i Energimyndighetens projektdatabas.

Tips: Använd gärna Avancerad sökning, där man kan begränsa sin sökning till ”Industri, forskningsprogram/institut” under Programområde. Observera att endast 100 projekt med senast startdatum visas i sökresultatlistan om antal sökresultat överskrider 100.

Exempel