Industri

Industrin står för cirka en tredjedel av energianvändningen och växthusgasutsläppen i Sverige. Industrin är samtidigt en stor producent av el och värme. Industrin står för en stor del av Sveriges exportintäkter och bidrar med jobb och välfärd i samhället. Industrin spelar därför en mycket viktig roll i omställningen till ett hållbart energisystem och nettonollutsläpp år 2045.

Energimyndigheten stödjer forskning, utveckling, innovation och demonstration som bidrar till en resurseffektiv och klimatneutral industri. Insatserna ska bidra till att svensk industri är långsiktigt konkurrenskraftig och levererar klimat- och resurseffektiva varor, tjänster och lösningar till den globala marknaden. Myndighetens satsningar ska också bidra till att svensk kompetens och kunnande håller en hög internationell klass och att de globala hållbarhetsmålen nås.

Satsningarna fokuserar på områdena:

  • Nettonollutsläpp från industrins processer
  • Energi- och resurseffektiva produktionsprocesser
  • Energi- och klimatsmarta material och produkter
  • Hållbart företagande och marknad

Läs mer

Stödmöjligheter för utvecklingen av en resurseffektiv och klimatneutral industri

Exempel på finansierade Forskning- och innovationsprojekt