Bostäder och bebyggelse

Energianvändningen inom bostads- och servicesektorn står för närmare 40 procent av Sveriges totala slutliga energianvändning och cirka 50 procent av den totala elanvändningen i Sverige. En effektiv och långsiktigt hållbar energianvändning inom sektorn krävs för ett hållbart energisystem.

Bostads- och servicesektorn involverar många aktörer med olika roller, ansvar och kompetenser från stora byggföretag till fastighetsägare och hushåll. Behovet av ökad kunskap och energieffektivare tekniker och processer finns inom många områden inom bostäder och bebyggelse, inklusive delområden som belysning, livsmedelhantering mm. Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsinsatserna inom bebyggelseområdet sker ofta med en tvärvetenskaplig ansats som kan omfatta både arkitektur, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora.

Utmaningarna som bostads- och servicesektorn står inför berör inte bara Sverige. Därför deltar Energimyndigheten i flera internationella samarbeten kring forsknings- och utvecklingsinsatser.

Läs mer om visioner, mål och prioriterade insatser i Energimyndighetens utvecklingsplattform (UP) för Byggnader i Energisystemet.

Projekt inom program

En stor del av FoU-satsningarna inom bebyggelseområdet bedrivs i olika program. Programbunden forsknings- och utvecklingsverksamhet följer särskilda regler som är unika för varje program. Projekt som faller inom ramarna för något program bör söka inom programmets utlysningar.

Stöd till enskilda projekt

Stöd till enskilda projekt utanför program söks efter kontakt med handläggare på Energimyndigheten. Enskilda projektansökningar inom bebyggelseområdet samlas ihop vid vissa tidpunkter under året för att sedan bedömas i konkurrens.