Energitjänster

För att på ett effektivt sätt arbeta med att minska verksamhetens energianvändning behövs expertkunskap och erfarenhet från energiområdet. Då kan man köpa in olika typer av energitjänster från konsulter som är experter på energieffektivisering.

Vad är en energitjänst?

Energitjänster är tjänster som levereras för att på ett eller annat sätt åstadkomma effektivare energianvändning i en verksamhet. Det kan innebära allt från enklare energirådgivning till mer komplexa och långsiktiga avtal med garanterad energibesparing.

När det gäller verksamheter är det bra att tänka på att en energitjänst inte alltid behöver leda till direkt energieffektivisering, utan kan fungera som ett stöd till den organisation som vill energieffektivisera.

Energimyndigheten beskriver energitjänster med hjälp av fyra huvudkategorier: information, analys, åtgärder och avtal.

Information
  • Energirådgivning
  • Leverans av energistatistik
  • Utbildning
Analys
  •  Energikartläggning med förslag på åtgärder
Åtgärder
  • Utbyte av utrustning/produkter
  • Organisatoriska åtgärder, ex. nya rutiner
Avtal
  • Kontrakts­mässiga kopplingar till energi-användningen
  • Leverans av både information, analyser och åtgärder
  • Lämnar bindande besparingsgaranti

Varför köpa in energitjänster?

För att effektivt minska energianvändningen och därmed också minska kostnaderna i företaget behövs expertkunskap och erfarenhet från energiområdet. I många fall saknas denna kompetens internt samtidigt som företagets energikostnader och kostnader för drift och underhåll av energisystemet kan vara stora.

En leverantör av energitjänster kan tillföra nya kunskaper, ge underlag till kommande energieffektiviseringsarbete och bidra med en helhetssyn som är ett viktigt led i arbetet.

Vad är Energimyndighetens roll?

Energimyndigheten har i uppdrag att främja marknaden för energitjänster i Sverige. Energieffektiviseringsdirektivet ställer krav på att medlemsstaterna ska främja energitjänstemarknaden och göra den tillgänglig för företag och organisationer som vill sänka sin energianvändning. Vi arbetar bland annat med att sprida information om energitjänster, tydliggöra vad man menar med energitjänster och följer utvecklingen på marknaden. 

Läs mer om energitjänster i rapporterna Energitjänster i Sverige och Analys av den svenska marknaden för energitjänster.