Kvalitetsproblem i Energimyndighetens officiella drivmedelsstatistik för 2018

Energimyndigheten tar löpande fram och publicerar officiell statistik om drivmedel. Under 2018 genomfördes betydande förändringar i en av de undersökningar som ligger till grund för denna statistik. Dessa förändringar har tyvärr inneburit kvalitetsproblem som Energimyndigheten vill informera statistikens användare om.

Drivmedelsstatistik i form av leveransuppgifter av diesel, motorbensin och biodrivmedel samlas in månadsvis av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppdrag av Energimyndigheten. Statistiken publiceras på SCB:s webb.

Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes en omfattande förändring av undersökningens utformning i syfte att möta ökade statistikbehov både nationellt och internationellt. Dessa förändringar har tyvärr inneburit en rad oförutsedda svårigheter kopplade till insamlingen av uppgifter från leverantörer av oljeprodukter och drivmedel vilket påverkat tillförlitligheten i publicerad statistik. Detta gäller såväl den statistik som redovisas på SCB:s webb samt uppgifter för oljeprodukter och biodrivmedel i kvartalsvisa energibalanser som redovisas i statistikdatabasen på Energimyndighetens webb.

Aktiviteter pågår för att förbättra kvaliteten

Energimyndigheten genomför tillsammans med SCB olika aktiviteter för att förbättra kvaliteten. Detta handlar bland annat om revidering av tidigare felaktiga uppgifter från uppgiftslämnare samt jämförelser mot och nyttjande av andra statistikkällor. Detta gäller bland annat rapporterade uppgifter till Energimyndigheten enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och reduktionsplikten samt uppgifter rapporterade till SCB inom andra statistikundersökningar.

Det är Energimyndighetens förhoppning att detta arbete ska förbättra tillförlitligheten till den slutliga statistik som är planerad att redovisas i slutet av året. Detta kommer också innebära revideringar av publicerad leveransstatistik på SCB:s webb.

Råd till användare av statistiken

Energimyndigheten är medveten om olika problem som kvalitetsbristerna innebär för olika användare av statistiken och beklagar det inträffade. Vi råder i nuläget användarna att hantera den publicerade statistiken med stor försiktighet och vara införstådda med att betydande revideringar kan komma att ske i samband med att den slutliga statistiken är planerad att publiceras i slutet av 2019.

Energimyndigheten tar även in uppgifter om levererade drivmedel till i första hand vägtrafik och arbetsmaskiner med stöd av drivmedelslagen. Resultatet presenteras årligen i en av Energimyndighetens rapporter "Drivmedel 2018". Vi rekommenderar att använda underlaget från denna rapport under året för statistikändamål.

Mer information

Behöver du ytterligare information kan du kontakta följande personer på Energimyndigheten:

Martina Högberg (vecka 27–29, vecka 34–)
Anders Wallinder (vecka 30–31)
Viktoria Olofsson (vecka 34–)
Jonas Paulsson (vecka 33–)

Se kontaktuppgifter nedan.