Förbättrad förmåga att hantera en brist på naturgas

Två nya EU-förordningar har trätt i kraft, som syftar till att minska efterfrågan på gas i vinter och att säkerställa lagerhållningen i Europa. Från Sverige kommer vi bidra med vår del för att spara gas och trygga försörjningen. Samtidigt arbetar vi hela tiden med att öka vår nationella förmåga att styra och hantera en bristsituation om den trots allt skulle uppstå.

Höga gaspriser och EU-kommissionens plan för minskad efterfrågan på gas och ökad lagerhållning har rustat Europa inför vintern. Europa står nu med välfyllda gaslager och försörjningsläget på den dansk-svenska gasmarknaden kan beskrivas som robust. Men det finns fortfarande utmaningar, speciellt om blicken lyfts mot vintern 2023/2024.

En dämpad förbrukning redan nu, denna vinter, ger ett bättre ingångsläge för den efterföljande vintern. Om Europa kommer ur våren nästa år med så höga lagernivåer som möjligt så ökar förutsättningarna att gå in i nästa vintersäsong, 2023/2024 med tillräckligt fyllda gaslager. För att åstadkomma detta krävs att Europa agerar solidariskt för att trygga energiförsörjningen.

Uppdaterad krisplan för Sveriges naturgasförsörjning

Energimyndigheten har tillsammans med gasmarknadens aktörer sedan ett år tillbaka arbetat för att höja Sveriges förmåga att klara störningar i gasförsörjningen. Arbetet har gett viktiga insikter om effektiva åtgärder som stärker Sveriges beredskap kring gas. Insikter som i sin tur lett fram till att den nationella krisplanen för Sveriges naturgasförsörjning nu har uppdaterats. Uppdateringen görs också för att implementera de nya EU-förordningarna.

Ändringarna i krisplanen görs för att Energimyndigheten som ansvarig myndighet för försörjningstryggheten ska ha tillgång till de verktyg som behövs för att hantera olika scenarion på gasmarknaden. Målen är för det första att inte hamna i en kris och för det andra, att om vi ändå hamnar i en kris, kunna ha effektiva verktyg för att styra och hantera krisen effektivt och lindra konsekvenser av en leveransstörning.

Fyra huvudsakliga uppdateringar i krisplanen

Ändringarna syftar till att dels anpassa krisplanen till den rådande situationen i Europa och de nya EU-förordningarna som föranletts av denna, dels att krisplanen bättre ska skydda samhällets funktionalitet.

1. Anpassning till EU:s förordning (EU) 2022/1369

Förordningen från den 9 augusti i år innehåller en nationell solidarisk förbrukningsminskning av rörbunden naturgas med 15 procent, från den 1 augusti till den 31 mars 2023. Förordningen ger även EU möjlighet att tillkännage unionsberedskap och göra minskningen obligatorisk för medlemsländerna. Med de höga gaspriser som varit så har utfallet i Sverige hittills varit en minskning med 25–26 procent. Prognosen för Sveriges förbrukning ser i dagsläget bra ut över vintern.

2. En ny kategori av förbrukare införs för prioritering och styrning

I den nya kategorin kritiska förbrukare ingår förbrukare som Energimyndigheten tillsammans med andra relevanta myndigheter bedömer har en avsevärd påverkan på samhällets funktionalitet. Det är förbrukare som ses som särskilt viktiga i händelse av kris kommer få ett utökat stöd och prioritet, men för vilka det även ställs högre krav på från Energimyndigheten.

3. Särskilda åtgärder för el- och fjärrvärmeförsörjningen

I krisscenarion då gasberoende el- och fjärrvärmeproduktion ställs mot förbrukningsminskningar så innehåller den nationella krisplanen nya verktyg för Energimyndigheten att ta avvägda beslut. Även i dessa fall är samhällets funktionalitet centralt. Energimyndigheten och Svenska kraftnät samarbetar, samordnar och utbyter information vid alla krisnivåer för att förhindra och åtgärda möjliga effekter som ett gasavbrott skulle kunna ha på elförsörjningen.

4. Ytterligare 100 företag får fastställda roller och ansvar enligt den nationella krisplanen

Energimyndigheten har länge uppmanat gasförbrukare som är anslutna till det västsvenska naturgasnätet att vidta kontinuitets- och beredskapsplanering. Med den uppdaterade nationella krisplanen ges även mellanstora förbrukare (förbrukning mellan 3 och 20 GWh) samt gasproducenter i uppgift att ta fram egna krisplaner.

Aktuellt läge för naturgas i Sverige

Sett till det bekymmersamma läget för gasförsörjningen i Europa under 2022 bedöms förnärvarande försörjningsläget vara mer robust inför kommande vinter och vår. Men hur energimarknaderna kommer utvecklas i vinter och hur det står sig mot prognosen för gas kan vi inte säga fullt ut. Energimyndigheten uppmanar därför samhällsviktiga energianvändare att följa utvecklingen noga, göra löpande bedömningar och vid behov vidta åtgärder. Följ lägesrapporteringen på vår hemsida.

Prenumerera på uppdateringar av Sveriges energiläge (energimyndigheten.se)