Säkerhetsskydd

En verksamhetsutövare ska ingå ett säkerhetsskyddsavtal om de har för avsikt att

 • genomföra en upphandling,
 • ingå ett avtal eller
 • inleda en samverkan eller ett samarbete med en annan aktör.

Detta gäller om aktören genom samarbetet kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell eller högre, eller annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Om en underleverantör anlitas för att fullgöra den andra aktörens förpliktelser ska verksamhetsutövare ingå ett säkerhetsskyddsavtal med underleverantören.

Kravet gäller enbart om underleverantören genom uppdraget kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten som omfattas av avtalet. Ett säkerhetsskyddsavtal ska ingås innan motparten kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten.

 • Samråd och lämplighetsprövning

  Innan en verksamhetsutövare påbörjar ett förfarande som kräver säkerhetsskyddsavtal ska en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning genomföras. Resultatet ska dokumenteras.

  Den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska bland annat identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken i övrigt säkerhetskänslig verksamhet leverantören kan komma i kontakt med genom deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten.

  Verksamhetsutövaren ska därefter pröva om det planerade förfarandet är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt. Om lämplighetsprövningen leder fram till bedömningen att det planerade förfarandet är olämpligt så får det inte inledas. 

  Samråd om säkerhetsskyddsavtal

  Om verksamhetsutövaren efter lämplighetsprövningen konstaterar att det planerade förfarandet inte är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt ska det planerade förfarandet under vissa omständigheter samrådas med Energimyndigheten. Om ni har flera tillsynsmyndigheter behöver ni eventuellt samråda med flera tillsynsmyndigheter.

  Samråd ska ske om den andra aktören kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig eller högre, eller annan säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet (konsekvensnivå A-D).

  Anmälan om samråd vid säkerhetsskyddsavtal (PDF)

  Underlag till samrådet

  Samrådsunderlaget ska innehålla

  • särskild säkerhetsskyddsbedömning
  • lämplighetsprövning
  • utkast säkerhetsskyddsavtal, inklusive information om motparten
  • kravställning till säkerhetsskydd i förfarandet

  Om ni inte följer förelägganden eller om Energimyndigheten bedömer att det planerade förfarande inte är lämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt trots att ytterligare åtgärder vidtagits, får Energimyndigheten besluta att ni inte får ingå det planerade säkerhetsskyddsavtalet (ett så kallat förbud).

 • Anmälan om att säkerhetsskyddsavtal har ingåtts/ upphört

  Verksamhetsutövare ska anmäla att de har ingått ett säkerhetsskyddsavtal, i vilken nivå och med vilket företag. Verksamhetsutövare ska även anmäla att avtal har upphört. Anmälan ska ske till Energimyndigheten på Säkerhetspolisens blankett.

  Blanketter och mallar (Säkerhetspolisen)

 • Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

  Innan en verksamhetsutövare påbörjar ett förfarande som innefattar överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, ska en särskild säkerhetsskyddsbedömning och en lämplighetsprövning genomföras. Resultatet ska dokumenteras.

  En särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning samt samråda med tillsynsmyndigheten ska göras i det fall ni avser att överlåta

  • hela eller någon del av den säkerhetskänsliga verksamheten
  • egendom som har betydelse för Sveriges säkerhet eller ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd.

  Detta gäller inte överlåtelser av fast egendom eller aktier i publika aktiebolag.

  Inför en överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

  I den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen ska ni identifiera vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller vilken i övrigt säkerhetskänslig verksamhet som den tilltänkta förvärvaren kan få tillgång till och som kräver säkerhetsskydd.

  I lämplighetsbedömningen ska ni pröva om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. En grundläggande fråga som behöver analyseras är om förvärvaren kan antas företräda främmande makts intressen eller andra antagonistiska intressen.

  Samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet

  Om ni efter lämplighetsprövningen kan konstatera att det planerade förfarandet inte är olämpligt ur säkerhets-skyddssynpunkt ska ni samråda med Energimyndigheten.

  Innan samrådet inleds ska ni veta vilken eller vilka förvärvare som kan tänkas bli aktuella. Om ni har flera tillsynsmyndigheter behöver ni eventuellt samråda med flera tillsynsmyndigheter.

  Anmälan om samråd vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet (PDF)

  Underlag till samrådet

  Samrådsunderlaget ska innehålla

  • särskild säkerhetsskyddsbedömning
  • lämplighetsprövning
  • säkerhetsskyddsanalys
  • information om förvärvaren

  När ni har lämnat in samrådsunderlaget gör Energimyndigheten en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt. Ni kan i vissa fall behöva komplettera underlaget.

  Om det inte är uppenbart obehövligt kommer Energimyndigheten att ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig innan vi avslutar samrådsärenden.

  Energimyndigheten får förelägga verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att fullgöra skyldigheterna enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om ni inte följer ett föreläggande eller om en överlåtelse är olämplig ur säkerhetsskyddsynpunkt, även om ytterligare åtgärder vidtas, får Energimyndigheten besluta att överlåtelsen inte får genomföras (förbud). En överlåtelse som genomförs i strid med ett förbud är ogiltig.  

  Överlåtelse av aktier eller andelar 

  Den som avser att överlåta aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet är skyldig att samråda med Statens energimyndighet. Skyldigheten att samråda gäller inte för överlåtelser av aktier i aktiebolag som är publika. Ett samråd ska påbörjas innan överlåtelsen har genomförts.

  Anmälan om samråd ska göras på blanketten Anmälan om samråd vid överlåtelse av aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet.

  Anmälan om samråd vid överlåtelse av aktier eller andelar (PDF)

  När aktie- eller andelsägaren lämnat in blankett och obligatoriskt underlag gör Statens energimyndighet en bedömning av om överlåtelsen är lämplig ur säkerhetsskyddssynpunkt. Statens energimyndighet ska om det inte är uppenbart obehövligt ge Säkerhetspolisen möjlighet att yttra sig innan samrådet avslutas. Aktie- eller andelsägaren kan i vissa fall behöva komplettera underlaget. Samrådet avslutas med ett beslut.