Bidra till att skapa ett transporteffektivt samhälle

Välkommen att söka stöd för forskning som bidrar till ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt. Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen.

Sista dag för ansökan 2019-09-17
Utlysta medel Cirka 45 miljoner kronor

Projekt som bidrar till omställningen till ett transporteffektivt samhälle kan få stöd

För att nå Sveriges målsättning om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar, vi behöver även få till en omställning till ett transporteffektivt samhälle, där transportsystemet används mer resurseffektivt.

Ett transporteffektivt samhälle kännetecknas av kortare fysiska och mentala avstånd med effektivare resursflöden där vi människor inte behöver transportera oss eller de varor och tjänster vi konsumerar till lika stor utsträckning som idag. Ett transporteffektivt samhälle kännetecknas även av att det är tillgängligt och jämlikt för alla människor. Ett viktig del för att möjliggöra detta är är att trafikarbetet   med energiintensiva trafikslag som personbil, lastbil och flyg minskar.

Utlysningen efterfrågar projekt som: 

  • Åstadkommer/underlättar att gods- och persontransporterna sker på det transportsätt samt med det trafikslag som är mest energi-och resurseffektivt. Kan inkludera både teknisk och organisatorisk kunskap och lösningar.

  • Utvecklar samhällsplaneringsprocessen och dess verktyg så att kommuner och andra relevanta medverkande aktörer ges ökade förutsättningar för att möta de utmaningar som finns i skapandet av ett transporteffektivt samhälle som är jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt, och som tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns för stad och landsbygd.

  • Ger ökad kunskap om och för omställningen till ett transporteffektivt samhälle. Vilka möjliggörare och hinder finns i människors, sociala grupperingars och organisationers normer och beteendemönster  (på jobbet såväl som på fritiden). Hur omsätts kunskap till praktiska lösningar i samhället för ökad trygghet, jämlikhet, tillgänglighet och resurseffektivitet i transportsystemet? Vilka hinder kan omsättande av kunskap till praktisk handling möta? För persontransporter så kan det handla om att få till ett ökat fokus på gång, cykel och kollektivtrafik och dess tillhörande miljöer (exempelvis hållplatser, bytespunkter etcetera).

  • Undersöker digitaliseringens möjligheter såväl som utmaningar inom mobilitets- och transportlösningar för att bidra till ett jämlikt, tillgängligt och resurseffektivt transportsystem för alla.

  • Analyserar samspelet mellan våra rese- och konsumtionsmönster och det som påverkar dessa (som exempelvis befintliga styrmedel, normer och värderingar, livssituation/livspussel, existerande utbud av olika transporttjänster). Projekten bör analysera hur dessa mönster kan förändras för att leda till ökad transporteffektivitet i ett jämlikt och tillgängligt transportsystem för alla.

Energimyndigheten ser gärna att projekten beaktar och ta hänsyn till hela transportsystemet, som ju utgörs av aktörer och institutioner såsom politik, lagar, regler och normer som verkar tillsammans med transporttekniker och infrastruktur. Systemperspektivet behövs så att inte energivinster inom ett område leder till ökad energianvändning inom ett annat område.

Projektförslag med inriktning mot samhällsvetenskap och humaniora såväl som teknik och naturvetenskap samt tvärvetenskapliga projektförslag är välkomna i utlysningen. Energimyndigheten ser även positivt på internationell samverkan med relevanta aktörer i syfte att stärka projektförslag.  

Utlysningen ska bidra till ett jämlikt och tillgängligt samhälle genom att synliggöra mångfalds-, köns- och genusperspektiv i ett transporteffektivt samhälle i de projekt när det är tillämpligt.  

Programmet fokuserar på den samhälleliga omställningen till ett transporteffektivt samhälle och inkluderar inte teknikutveckling av fordon och farkoster.  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • offentlig sektor
  • företag
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • institut med anknytning till forskningsområdet
  • övriga aktörer med anknytning till området 

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i november 2019. Projektet kan starta tidigast 2019-11-01 och som längst pågå till 2023-12-31.

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker”.

Informationsträff

En informationsträff kommer att hållas 29 maj, kl 13-14.30 via Skype.

Fokus för mötet är på information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen.

Om du vill delta så behöver vi en anmälan senast den 27 maj till catharina...@energimyndigheten.se.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.


Utlysningsarkivet