Investeringsstöd inom Energisteget

Denna utlysning ger dig som industriföretag möjlighet att söka ekonomiskt stöd inför en investering i energieffektiviserande åtgärder. Stödet ingår i programmet Energisteget som pågår till och med 2020 och omfattar 125 miljoner kronor. Syftet med stöden är att främja genomförandet av energieffektiviserande åtgärder för att bidra till de nationella energi- och klimatmålen.

Sista dag för ansökan 2019-09-30

Datum för ansökan

Du kan skicka in din ansökan när som helst fram till den 30 september 2019, men vi kommer att hantera inkomna ansökningar vid tre tillfällen. Observerera att tidplanen kan ändras.

  • Prövningstillfälle 1     31 januari, kl. 12:00
  • Prövningstillfälle 2     30 april, kl. 12:00
  • Prövningstillfälle 3     30 september, kl. 12:00

Beslut fattas efter varje prövningstillfälle och din ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar som kommit in till utlysningen. Ansökan om investeringsstöd måste ha kommit in till Energimyndigheten innan investeringen har påbörjats. Vi kan begära att du lämnar in kompletteringar av din ansökan. 

Vad kan investeringsstödet användas till?

Investeringsstödet ska medverka till att företag kan genomföra de energieffektiviserande åtgärder som identifierats i en energikartläggning. Syftet med investeringsstödet är att bidra till att investeringar i energieffektiviserande åtgärder implementeras. Stödet ska bidra till att täcka investeringsmerkostnader som är nödvändiga för att uppnå en högre nivå av energieffektivitet.

Ett investeringsstöd till energieffektiviseringsåtgärder beviljas mot förordningen (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin i enlighet med artikel 38 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 och kan ges till de åtgärder som vid varje prövningstillfälle ger högst energibesparing per stödkrona.

Vem kan söka?

Investeringsstödet är riktat till företag med industriell verksamhet inom sektorerna med SNI-kod 05–33, det vill säga sektorerna från gruv- till tillverkningsindustrin. Företag som ansöker om stöd ska först ha gjort en energikartläggning enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag eller en miljöstudie enligt artikel 49 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Hur stort stöd kan mitt företag få?

Företag kan få ett stöd på maximalt 30 procent av de stödberättigande kostnaderna. Investeringsstödet får endast ges i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och i artikel 38 kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Ansökan om stöd ska ha kommit in till Energimyndigheten innan den stödberättigande åtgärden påbörjas.

Så söker du stödet

Ansökan av stödet görs via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen.
Läs mer om hur du ansöker här.

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och innehålla:

  1. Uppgifter om sökanden och om företagets namn, antal anställda, årsomsättning och balansomslutning,
  2. Uppgifter om åtgärdens plats och start- och slutdatum,
  3. En beskrivning av åtgärden och dess finansiering, genomförande och tidsplan,
  4. En förteckning över kostnaderna för att genomföra åtgärden och hur stor andel av kostnaderna som stöd söks för,
  5. En beskrivning av hur stor energibesparing som åtgärden förväntas medföra jämfört med om åtgärden inte genomförs och en redovisning av de uppgifter som använts vid beräkningen av energibesparingen, och
  6. En upplysning om allt annat offentligt stöd som sökanden eller någon annan har sökt eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan avser

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet