Stöd till forskning och innovation inom elektromobilitet

Har du och din organisation en idé om en genomförbarhetsstudie eller syntes som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn?

Sista dag för ansökan 2022-11-30 23:59
Utlysta medel 30 miljoner kronor

Utlysningen är öppen för ansökningar om projekt som kan bidra till en snabbare elektrifiering av transportsektorn. Denna utlysning täcker enbart ansökningar som rör forskning och innovation, i form av genomförbarhetsstudier och synteser och som avser projekt som ska genomföras under tiden 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Utlysningen riktar sig till projekt inom exempelvis följande forskningsområden:

 • Elmaskiner
 • Elektrifierade drivlinor
 • Laddningsinfrastruktur
 • Kraftelektronik
 • Systemlösningar
 • Elektromobilitet i arktiskt klimat
 • Bränsleceller
 • Materialåtervinning
 • Miljösystemstudier
 • Batterier
 • Superkondensatorer

Projekten ska ha potential att bidra till följande effektmål:

 • Utsläppen av växthusgaser för inrikes transporter är 2030 minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå
 • År 2045 har inte Sverige några nettoutsläpp av växthusgaser. Därefter uppnås negativa utsläpp
 • En samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringsliv i hela landet

Projektet kan starta tidigast 1 januari 2023 och som längst pågå till 31 december 2023.

Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag
 • offentlig sektor
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
 • institut
 • övriga aktörer

Om programmet ”Forskning och innovation inom elektromobilitet”

Regeringen gav 12 juli 2018 Energimyndigheten i uppdrag att under år 2018-2023 stödja forskning och innovation av produkter och provmetoder inom elektromobilitet. Insatserna ska bidra till en snabbare utveckling av nya tekniker för främst elektrifierade fordon, men även för elektrifierade fartyg, luftfartyg och arbetsmaskiner samt stärka kompetens och svensk konkurrenskraft inom dessa områden. Nu utlyses de återstående medlen för insatser under 2023.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet