Vill du bidra till innovationskluster för ett hållbart och biobaserat samhälle?

I syfte att påskynda omställningstakten till ett hållbart och biobaserat samhälle utlyser Energimyndigheten cirka 10 miljoner kronor för etablering av innovationskluster. Utlysningen riktar sig till aktörer som effektivt kan leda och koordinera innovationsklustret.

Sista dag för ansökan 2022-11-15 23:59
Utlysta medel Cirka 10 miljoner kronor

Utlysningen är en del av programmet Bio+ syftar till att påskynda biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. Bio+ ska bidra till att Sverige uppnår de energi- och klimatpolitiska målen samt att Sverige kan bli ett fossilfritt välfärdsland.

Energimyndigheten ger i denna utlysning ramarna för verksamheten inom innovationskluster, men den som söker uppmanas att inkomma med egna idéer och förslag på hur verksamheten inom klustret kan utformas och riktas för att bidra till programmet Bio+ mål och intentioner. Innovationskluster ska dock innehålla följande delar:

  • Samla aktörer (till exempel beslutsfattare, avnämare, problemägare, FoI-utförare med flera) kring gemensamma behov och målsättningar.
  • Sprida kunskap och resultat samt energi-, klimat- och resurseffektiva innovationer inom programområdena för Bio+.

Innovationskluster som får stöd inom programmet ska bidra till utfallsmålet ” Nya aktörskonstellationer” samt ytterligare minst två av nedanstående utfallsmål som Energimyndigheten pekat ut i programmet Bio+. Energimyndigheten uppmuntrar till innovationskluster som kan samla en stor del av aktörerna tvärsektoriellt och tvärdisciplinärt och inom flera temaområden för respektive kluster och som under klusterperioden lyckas värva fler aktiva medlemmar.

  • Hållbara värdekedjor
  • Resurseffektiva lösningar
  • Effektfulla styrmedel och policy

Organisation av innovationskluster

Innovationskluster organiseras i en gemensam öppen plattform i syfte att uppnå större effektivitet och resultat av samarbetet bland klustersmedlemmar. Detta ska skapa förutsättningar att kunna identifiera gemensamma problem och föreslå lösningar på dessa. Klustrets medlemmar kan samfinansiera innovationsklustrets aktiviteter genom en fastlagd årsavgift. Klustret ska vara öppet för fler finansierande medlemmar under projektperioden och arbeta transparent och icke-diskriminerande. Innovationsklustrets koordinator (klustersorganisationen) ska vara en juridisk person och har i uppdrag att koordinera och leda innovationsklustret.

Medlemsorganisationerna ska stödja mål, strategi och aktiviteter i innovationsklustret genom deltagandet i en eller flera arbetsgrupper och/eller tillhandahålla information och teknik samt stå för egna kostnader avseende exempelvis resekostnader och arbetstid.

Så här ansöker du

Observera att ansökningar till denna utlysning sker i verktyget Mina sidor.  

Mer information om hur ansökningsformuläret ser ut och vilken information du behöver ta fram för din ansökan kan du läsa här.

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och vara komplett när den lämnas in.

Ytterligare information och bedömningskriterier hittar du i den fullständiga utlysningstexten.

Tidplan för inlämning av ansökan, för beslut och startdatum för innovationskluster finns i tabellen nedan.

Sista dag för ansökan
Beslut planeras i
Tidigaste projektstart
Projektet avslutas senast
15 november 2022
Januari 2023
1 mars 2023
31 december 2025

Öppen informations- och frågestund om utlysningen via TEAMS

Planerar du en ansökan och vill ställa frågor om innehåll och förfarande? Vill du lyssna till information och andras frågor som ett steg i utformningen av din ansökan? Då är du välkommen att delta.

Ingen anmälan behövs. Det är bara att ansluta direkt genom att klicka på länken till mötet ovan.

Om du har frågor

Skicka e-post till biop...@energimyndigheten.se

Notera att under perioden juli-augusti har vi begränsad möjlighet att svara på frågor på grund av semester.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet