Skyldigheter och ansvar

Är du tillverkare, importör eller återförsäljare? Här kan du läsa mer om de olika rollerna och vilket ansvar du har gällande krav på ekodesign och energimärkning för olika typer av produkter.

Kraven för ekodesign och energimärkning gäller för:

  • tillverkare
  • tillverkares representanter
  • och importörer av energirelaterade produkter som tillhandahålls inom EU.

För energimärkning finns även krav på återförsäljare av produkterna. Även försäljning på internet omfattas.

Tillverkare och tillverkares representant

Som tillverkare eller tillverkares representant till produkter med ekodesign eller energimärkning ansvarar du för att produkten uppfyller lagkraven.

Du kan hitta produktkraven i ekodesign- och/eller energimärkningslagarna samt i respektive produktförordning men nedanstående krav gäller oavsett produkt.

Importör

Är du importör av en energirelaterad produkt som omfattas av en ekodesign- eller energimärkningsförordning, det vill säga en aktör som tar in en produkt till EU, har du samma ansvar som en tillverkare eller dennes representant.

Du ansvarar för att:

  • Ta fram en EU-deklaration om överensstämmelse för produkten innan produkten släpps ut på marknaden. Gäller ekodesign.
  • Se till att produkten är CE-märkt på rätt sätt. Gäller ekodesign.
  • Utarbeta en teknisk dokumentation som gör det möjligt för dig att styrka att produkten uppfyller kraven i relevanta förordningar. Dokumentationen ska innehålla information om egenskaper och resultat av utförda mätningar och beräkningar. Den tekniska dokumentationen ska sammanställas innan produkten släpps ut på marknaden.
  • Ta fram produktinformation och bruksanvisningar med de uppgifter som krävs i förordningarna samt göra dessa tillgängliga för användarna på det sätt som krävs i förordningarna. Gällande energimärkning ska även energimärkningsetiketter tas fram.
  • Vara redo att lämna ut relevanta dokument till Energimyndigheten vid myndighetens marknadskontroll av produkten eller dess dokumentation.

Återförsäljare

Som återförsäljare av en energirelaterad produkt som omfattas av en energimärkningsförordning ansvarar du enbart för att:

  • Energimärkningsetiketten fästs på produkten enligt krav i förordningen
  • Informationsblad samt bruksanvisningar finns tillgängliga för konsumenten.