Beräkna framtida efterfrågan på el i ditt län

Hur mycket el behövs i ditt län i framtiden? Ta hjälp av vårt beräkningsverktyg för att se möjliga utvecklingsvägar för elanvändningen.

Det här beräkningsverktyget riktar sig till dig som jobbar med energi- och samhällsplanering på lokal och regional nivå. Verktyget är ett stöd i att ta fram scenarier för framtida efterfrågan på el i just ditt län. Resultaten kan bland annat användas som underlag till länsstyrelsers regionala handlingsplaner för elektrifiering eller för kommunala energiplaner för att illustrera framtida behov.

Tabellen innehåller siffror som tagits fram utifrån beräkningar baserat på vissa antaganden som vi gjort. Du kan läsa mer om dessa på sidan Data och antaganden.

Data och antaganden

Du kan enkelt justera prognosen för hur befolkningsmängden kommer att förändras i tabellen. Du kan även komplettera med elbehov för utökad verksamhet inom befintlig industri samt kommande förväntade etableringar inom industrin. Mer information om hur datan påverkas av justeringar hittar du under Om justeringar och beräkningar.

+

Om justeringar och beräkningar

De största osäkerheterna rör framtida elanvändning inom industrisektorn. För "Industri, befintlig" så bygger siffrorna på antaganden om vilka teknologier som väljs för att gå mot nollutsläpp och i vilken takt omställningen sker, för respektive bransch."

För vägtransporter samt bostäder och service är osäkerheterna inte lika stora. Verktyget anpassar elanvändningen för dessa sektorer utifrån vald befolkningsmängd.

Justera industrins kommande etableringar

För ”Industri, utökad och kommande etableringar” så går det att skriva in siffror i tabellen. Det som ska ingå på den raden är 1) tillkommande elanvändning från ytterligare förädling och förädlingssteg inom befintlig industri och 2) elanvändning från kommande etableringar som inte ingår i 2022 års statistik. Dock ska inte elanvändning för direktreduktion av järnsvamp med nuvarande produktionsvolymer läggas till, då detta räknas som tillkommande el för omställning av befintlig industri.

Du kan få kunskap om kommande etableringar genom att föra en dialog med region- och lokalnätsägare om nya elnätsanslutningar, eller med till exempel företag, näringslivsutvecklare, handelskamrar och andra aktörer.

Så har vi beräknat elanvändningen

Elanvändning är framtaget på länsnivå för tre sektorer: industri, bostäder och service samt vägtransporter. Den primära metoden är att göra en regional fördelning av den elanvändning som har modellerats i Energimyndighetens senaste nationella långsiktiga scenarier. Undantaget är sektorn industri där metoden är att beräkna mängden el som krävs för att göra den befintliga produktionen i olika branscher klimatneutral.

Beräkna framtida efterfrågan på el

Siffrorna som visas har tagits fram utifrån vissa antaganden och data. 

Siffrorna ska betraktas som möjliga utvecklingsvägar för elanvändningen.