Om portalen det svenska energisystemet

Sveriges energisystem

Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den tillförda energin alltid är lika stor som den använda energin, inklusive förluster. En del av energin förloras i samband med omvandling och överföring eller används för andra ändamål än energi. 

I Sverige använder vi egna förnybara energikällor som vatten, vind, sol och biomassa. Vi importerar också kärnbränsle, biobränslen och fossila bränslen som olja och naturgas.

Energisystemet i tre delar

Sveriges energisystem kan delas in i tillförsel av energi, omvandling av energi och slutanvändning av energi. Energisystemet består av tillförd energi i form av primär energi som omvandlas och överförs till de slutliga energianvändarna.

Energisystemet bildserie.svg

Energisystemet är alltid i balans

Energisystemet är alltid i balans. Det betyder att den tillförda energin alltid är lika stor som den använda energin, inklusive förluster. En del av energin förloras i samband med omvandling och överföring eller används för andra ändamål än energi. Skillnaden mellan tillförsel och användning i statistiken är en statistisk differens. Denna skillnad beror på osäkerheter när man mäter energi.

Svenska energibalansen 2022

Källa: Energimyndigheten

Flödet i energisystemet

Energiflöden inom det svenska energisystemet presenteras i sankeydiagrammet.

Ett exempel på ett flöde i diagrammet är:

  • Tillförsel av energi från vind, vatten och sol till energisystemet.
  • Energin omvandlas till el.
  • Elen används i samhället inom industrin, transporter och bostäder.
    En del av elen exporteras till andra länder. 

Bilden visar ett sankeydiagram över Sveriges energisystem 2022.