Avgifter för elcertifikat

Fakturering av kontohavare sker per kvartal när avgiften överstiger 50 kronor för elcertifikat. Energimyndigheten tar ut följande avgifter för elcertifikat. 

Avgifter för elcertifikat från och med 1 januari 2023

Förordning (2011:1480) om elcertifikat

 Årsavgift elcertifikatskonto 200 kr/år
Årsavgiften faktureras de kontohavare som har/haft en anläggning som är godkänd för tilldelning av elcertifikat, varit registrerad som kvotpliktig eller som har/haft elcertifikatssaldo på kontot efter den 30 juni. Årsavgiften gäller för brutet år, 1 juli–30 juni, och faktureringen av årsavgiften sker under hösten varje år.
Kontoavgift för varje registrerat elcertifikat 0,01 kr/st
Kontoavgiften för elcertifikat beräknas på det högsta antal elcertifikat som samtidigt varit registrerade på kontot under den tremånadersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda kontoavgiften avrundas till hela krontal och tas ut endast om den sammanlagda avgiften för den aktuella tremånadersperioden överstiger 50 kronor.
Administrativ avgift 100 kr
Avgift per överföring av elcertifikat som Energimyndigheten utfört på begäran och som inte har överförts elektroniskt av kontohavaren.

Så här gör du för att få PDF faktura via E-post:

Mejla till ces...@energimyndigheten.se, uppge organisations eller personnummer samt den mejladress du vill att fakturan skickas till, så lägger vi in det i systemet.

Om du vill avsluta ditt certifikatkonto i Cesar:

Läs mer på sidan Avsluta certifikatkonto

Elcertifikat - Nya avgifter från och med den 1 juli 2021

I januari 2021 beslutade regeringen om en ändring om förordningen om elcertifikat och därmed har det införts en ny årsavgift för elcertifikatkonton. Från den 1 juli 2021 är avgiften 200 kronor per år för att ha ett elcertifikatkonto. Perioden för årsavgiften är 1 juli–30 juni.

+

Hur gör jag för att inte behöva betala årsavgiften för elcertifikatskonto för kommande period?

  1. Du behöver återkalla din anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat före 31 maj.
  2. Om du har kvarvarande elcertifikat på ditt konto behöver du begära avslut av elcertifikatskontot (makulering) före 1 juli.

Du återkallar anläggningens godkännande för tilldelning och begär avslut av elcertifikatskontot genom att logga till Mina sidor med ditt bank-ID via något av alternativen i instruktionen.

Instruktion för återkallande av anläggning och makulering

Elcertifikatkontot kan bara avslutas om det inte finns några elcertifikat på kontot. Antingen kan du själv välja att sälja dina elcertifikat eller begära att avsluta kontot med kvarvarande elcertifikat (om saldot är lägre än 50 elcertifikat). Observera att ingen ersättning utgår i sådant fall.

 

+

Hur får jag fakturan digitalt?

För att underlätta hanteringen vill vi erbjuda dig möjligheten att få fakturan för årsavgiften digitalt. Du behöver i så fall logga in på ditt elcertifikatkonto och ange det. Om du inte gör något kommer du att få en pappersfaktura i din brevlåda.

Instruktion för att få faktura digitalt

+

Hur mycket behöver en anläggning producera för att det ska vara lönsamt med elcertifikat?

För varje producerad megawattimme (MWh) får producenten ett (1) elcertifikat. För en solcellsanläggning ger en (1) kilowatt (kW) installerad effekt cirka en (1) MWh elproduktion per år. En solcellsanläggning med 100 kW installerad effekt producerar således ungefär 100 MWh el per år, vilket ger 100 elcertifikat. Utifrån dagens priser på 1–2 kronor per elcertifikat skulle en solcellsanläggning behöva ha en installerad effekt på över 100 kW för att elcertifikaten ska generera mer intäkter än kostnader.

+

Är det lönsamt för en mindre solcellsinnehavare att ha tilldelning av elcertifikat?

För ägare av en mindre solcellsanläggning, exempelvis villaägare, är det inte längre lönsamt att handla med elcertifikat utifrån dagens priser på 1–2 kronor per elcertifikat. En genomsnittlig villaanläggning på 10 kW får cirka 5–10 elcertifikat per år. Har man en egen elmätare och tilldelning av elcertifikat för hela produktionen, inklusive den el man själv använder, får man ca 10 elcertifikat. Använder man däremot nätägarens mätare och tilldelas elcertifikat endast för överskottet av sin elproduktion får man mellan ca 5-8 elcertifikat. Detta eftersom en villaägare vanligtvis förbrukar mellan 20-50 procent av den el som anläggningen producerar.

För dig med solceller finns även andra ekonomiska stöd som kan ge större inkomster än vad elcertifikat kan göra i dagsläget.

Mer information på Solelportalen

+

Varför ska anläggningens tilldelning återkallas senast 31 maj, avgiften gäller från 1 juli?

Tilldelning av elcertifikat för din producerade el utfärdas retroaktivt i mitten av nästkommande månad. Skulle din anläggning vara godkänd för elcertifikatstilldelning i juni finns det därmed risk att det utfärdas elcertifikat på ditt konto i mitten av juli. Det innebär att du kommer ha ett aktivt elcertifikatkonto i juli och därför riskera att omfattas av årsavgiften. Om du däremot avslutar ditt elcertifikatkonto senast 31 maj finns det ingen risk att du får någon tilldelning av elcertifikat i juli för juni månads el produktion.

+

Hur vet jag hur många elcertifikat som finns på kontot?

Du kan kontrollera hur många elcertifikat du har genom att logga in i vårt system Cesar, och gå in i menyn "Elcertifikat".

Cesar.png

 

+

Hur säljer jag mina elcertifikat?

Du behöver själv hitta en köpare av elcertifikaten. Framför allt kan elhandelsbolag vara intresserade av att köpa dina elcertifikat och du kan förslagsvis i första hand kontakta din elleverantör. Du kan hitta andra aktörer som kan vara intresserade av att köpa dina elcertifikat i följande lista. 

Hitta andra kvotpliktiga aktörer

När du kommit överens med någon som vill köpa dina elcertifikat behöver du också överföra elcertifikaten till köparens konto i kontoföringssystemet Cesar. Då följer du denna manual: Manual för att göra en överföring av elcertifikat 

+

Vad gäller för ursprungsgarantier, kan jag ha kvar dem utan att betala årsavgift?

Från 1 januari 2024 införs en årsavgift på 200 kronor även för ursprungsgarantier. Har du tilldelats både elcertifikat och ursprungsgarantier betalar du årsavgift för båda kontona, det vill säga 200 + 200 kronor per år. För att undvika årsavgiften för ursprungsgarantier behöver du återkalla din anläggnings godkännande för tilldelning av ursprungsgarantier senast 31 december 2023.

Mer om Avgifter för ursprungsgarantier

+

Jag har begärt avslut av konto (makulering) men kan fortfarande se att jag har elcertifikat kvar när jag loggar in i Cesar.

På grund av att utfärdande/tilldelning av certifikat sker i mitten av månaden efter att anläggningen har producerat el sker en viss fördröjning av makulering av elcertifikat. En kontohavare som exempelvis har begärt att avsluta sitt elcertifikatskonto under mars månad kommer få elcertifikat utfärdade till sitt konto i april månad. Först därefter kan Energimyndigheten makulera de elcertifikat som finns på kontot och avsluta det. 

+

Kan jag sälja min överskottsel även utan elcertifikat?

Ja, du kan sälja överskottselen till ett elhandelsbolag utan att varken ha elcertifikat eller ursprungsgarantier. För att sälja överskottselen behöver du teckna ett avtal med elhandelsbolaget. Om du räknas som mikroproducent är ditt elhandelsföretag skyldigt att ta emot din överskottsel, däremot är de inte skyldiga att ingå ett avtal med dig att betala för den. 

Mer information på Solelportalen

+

Vad är bakgrunden till avgiftsändringarna för elcertifikat?

Anläggningar i elcertifikatsystemet.png

De senaste åren har antalet nya anläggningar i systemet ökat kraftigt, vilket har medfört kraftigt ökade kostnader för administrationen av kontoföringsverksamheten och hanteringen av anläggningar. Energimyndigheten har tidigare valt att inte ta ut en avgift från samtliga kontohavare, men bedömt att det nu behövs för att möta de administrativa kostnaderna.

Med den nya avgiftsstrukturen kommer kostnaden att fördelas på alla kontohavare i elcertifikatsystemet. Med tidigare avgiftsstruktur har i praktiken endast de större aktörerna i elcertifikatsystemet betalat en avgift till Energimyndigheten.

Energimyndigheten strävar efter att intäkterna från kontoavgifterna ska täcka kostnaderna för registret. Systemet för hantering av elcertifikat ska bära sina egna kostnader, varken mer eller mindre. Till följd av detta beslutade regeringen den 29 januari 2021 om en ändring av förordningen av elcertifikat och därmed en ny årsavgift för elcertifikatkonto. Läs mer om bakgrunden till beslutet i hemställan till regeringen.  

Energimyndighetens hemställan till regeringen