Nätkoncession

Nätkoncessioner enligt ellagen (ElL) för vindkraftverk prövas av Energimarknadsinspektionen och överklagas till, i de flesta fall, Mark- och miljödomstolen i Nacka (och vidare till MÖD).

Regeringen prövar utlandsförbindelser och ärenden där det finns en fråga om tillstånd till expropriation. Regeringen får också pröva sådana frågor om nätkoncession som har betydelse för totalförsvaret, om Försvarsmakten begär det.

 

+

MÖD 2021-12-10 Slussen, Stockholm

M 14508-20

Trafikförvaltningen i Region Stockholm ansökte om undantag från kravet på nätkoncession vid Slussens bussterminal, vilket medgavs genom beslut av Energimarknadsinspektionen 2020-06-25 (dnr 2018-102013).

Efter överklagande av ett elbolag undanröjdes beslutet av Mark- och miljödomstolen i Nacka (2020-11-30; M 5331-20). Storstockholms Lokaltrafik (SL) överklagade till MÖD.

MÖD avslog överklagandet.

Det krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen för att bygga eller använda en starkströmsledning. Undantag från kravet finns föreskrivna i den s.k. IKN-förordningen (2007:215).

Tunnelbanenätet och det föreslagna nätet för laddning av elbussar utgör var för sig interna nät som är undantagna. Däremot finns ingen föreskrift i IKN-förordningen som omfattar sammankopplingen av interna nät. Då en sådan sammankoppling inte heller kan sägas ligga utanför kravet på nätkoncession, ska överklagandet avslås.

+

Regeringen 2021-09-18 Oskarshamn m.fl. kommuner

I2019/02516 (Regeringsbesluten publiceras inte på webben).

Svenska kraftnät ansökte hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om nätkoncession för en linje mellan Ekhyddan och Nybro i Kalmar län. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattade alternativa dragningar samt påverkan på närboende (magnetfält), landskapsbild, naturvärden och arter samt friluftslivet.

Ei avslog ansökan med hänvisning till utredningen var bristfällig, vilket innebar att kostnaden för magnetfältsänkande åtgärder vid vissa byggnader inte kunde beräknas, samt att det inte gick att bedöma om det kunde uppstå otillåten påverkan på arter och andra naturvärden. Man menade sammanfattningsvis att sökanden inte hade visat att en luftledning på hela sträckan utgjorde bästa teknik eller att lokaliseringen var lämplig.

Affärsverket Svenska kraftnät överklagade till regeringen och anförde att det var fråga om ett projekt av gemenskapsintresse enligt EU-förordningen 347/2013 och att miljökonsekvensbeskrivningen redan godkänts enligt dessa regler. Klaganden menade också att utredningen med avseende på skyddsvärda arter hade kompletterats och visade att ledningen inte skulle få någon effekt på bevarandestatusen. Därutöver ansåg man att Ei:s beräkningar av påverkan från magnetfält var felaktig och att de domar som inspektionen hänvisade till (MÖD 2011-08-26; M 4127-10 Döshultsdomen och MÖD 2016-02-16; M 2192-16 Delsjödomen) inte har prejudicerande värde. Att tillämpa miljöbalken som skett i ärendet gör att kraven på utredningar blir oförutsebara och för långtgående. Av Ei:s beslut framgår heller inte var en kortare kabelförläggning i mark borde övervägas eller vilka olägenheter detta skulle motverka. Enligt Svenska kraftnät finns ingen delsträcka som lämpar sig för markförläggning.

Länsstyrelsen i Kalmar yttrade sig och ansåg att artskyddsutredningen var otillräcklig i ärendet.

Regeringen upphävde Ei:s beslut och återförvisade ärendet för komplettering av artskyddsutredningen och beslut.

Det ankommer på verksamhetsutövaren att visa att verksamheten kan tillåtas och att skaffa sig den kunskap som krävs. Regeringen delar Länsstyrelsens uppfattning att utredningen i ärendet inte är tillräcklig för att kunna bedöma påverkan på arter och habitat. Då utredningen i övriga delar är godtagbar går ärendet tillbaka till Ei för komplettering och ny prövning.

+

Regeringen 2021-09-16 mellan Nybro och Hemsjö

I2019/02517 (Regeringsbesluten publiceras inte på nätet).

Svenska kraftnät ansökte hos Energimarknadsinspektionen (Ei) om nätkoncession för en linje mellan Nybro och Hemsjö i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. Miljökonsekvensbeskrivningen omfattade alternativa dragningar samt påverkan på närboende (magnetfält), landskapsbild, naturvärden och arter samt friluftslivet.

Inspektionen avslog ansökan med hänvisning till utredningen var bristfällig, vilket bl.a. gjorde att kostnaden för magnetfältsänkande åtgärder vid vissa byggnader inte kunde beräknas och att det inte gick att bedöma om det kunde uppstå otillåten påverkan på naturvärden. Ei menade därför att sökanden inte hade visat att en luftledning på hela sträckan utgjorde bästa teknik eller att lokaliseringen var lämplig.

Svenska kraftnät överklagade till regeringen och anförde att det var fråga om ett projekt av gemenskapsintresse enligt EU-förordningen 347/2013, samt att miljökonsekvensbeskrivningen redan godkänts. Därutöver menade bolaget att Ei:s beräkningar av påverkan från magnetfält var felaktig och att de domar som inspektionen hänvisade till (MÖD 2011-08-26; M 4127-10 Döshultsdomen och MÖD 2016-02-16; M 2192-16 Delsjödomen) inte har prejudicerande värde.

Man menade vidare att tillämpa miljöbalken som skett i ärendet gör att kraven på utredningar blir oförutsebara och för långtgående. Av Ei:s beslut framgår heller inte var en kortare kabelförläggning i mark borde övervägas eller vilka olägenheter detta skulle motverka.

Enligt Svenska kraftnät finns ingen delsträcka som lämpar sig för markförläggning. Regeringen: Regeringen ändrar beslutet och meddelar nätkoncession för luftledningen.

Ärendet återförvisas till Ei för fastställande av villkor.

Underlaget är tillräckligt för att kunna väga omgivningspåverkan mot kostnaderna och meddela villkor. Vidare har sökanden visat att luftledning är bästa möjliga teknik för den aktuella sträckan som i stor delar går utmed en befintlig ledning. Dessutom är kostnaden för markförläggning inte motiverad i förhållande till de intrång som skulle minskas.

Den planerade ledningen går genom fyra Natura 2000-områden, varav det i ett fall krävs tillstånd enligt 7:29 MB. Ett sådant tillstånd har idag meddelats av regeringen (M/2018/02967). Verksamheten bedöms också vara förenlig med bestämmelserna i artskyddsförordningen (2007:845, AF).

Försiktighetsprincipen enligt MB ska tillämpas endast i den utsträckning det inte är orimligt. När det gäller påverkan från magnetfält bör ytterligare utredning göras om den kan befaras överskrida 0.4 mikrotesla. Så är fallet endast i förhållande till en fastighet utefter den aktuella sträckan där påverkan beräknas bli betydligt högre. Svenska kraftnät har emellertid visat att kostnaden för att vidta skyddsåtgärder vid den fastigheten inte är rimliga, varför koncessionen inte bör förenas med några villkor om magnetfältsänkande åtgärder. Andra villkor bör formuleras av Ei då de kan kräva detaljerade tekniska överväganden.

+

MÖD 2020-08-19; M 4612-19 Nätkoncession för luftledning från Bredhälla till Horshaga, Uppvidinge

MÖD avvisade ansökan om nätkoncession då utredningen (MKBn) inte innehöll en godtagbar fågelinventering.

M 4612-19

Bakgrund:
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutade 2018-09-12 (dnr 2017- 100735) att meddela E.ON Energi distribution AB nätkoncession enligt ElL för en luftledning i Uppvidinge. MMD/Nacka fastställde beslutet 2019-03-29 (M 6157-18).

MÖD:
MÖD undanröjde Ei:s beslut och avvisade ansökan.

Domskäl:
Verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför ansökan måste innehålla en MKB. I prövningen enligt ElL tillämpas de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och därmed artskyddet enligt AF. Med stöd av MKBn i ärendet måste det därför vara möjligt att bedöma hur skyddade arter kommer att påverkas av verksamheten (MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och MÖD 2014:48). Klagandena har påvisat att det förekommer kungsörn i området, något som inte nämns i den utredning som getts in av sökanden. Mot bakgrund av den kunskap som E.ON hade vid tiden för ansökan om artens förekomst i området borde en fågelinventering ha utförts. Då detta inte skett är det inte möjligt att bedöma  om nätkoncession kan meddelas eller vilka skyddsåtgärder som behövs. Bristen är väsentlig och avser en processförutsättning, nämligen att det finns en godtagbar MKB. Ansökan bör därför avvisas, vilket kan ske utan föregående föreläggande om komplettering och när som helst under prövningen (se 10 § 2 st. jfr. med 38 § ÄL och MÖD 2012:5).

Kategori:
Nätkoncession.

Sökord:
Horshaga, nätkoncession, artskydd, kungsörn, MKB, avvisning, processförutsättning, 10 § ÄL.

+

MÖD 2019-11-12

M 1769-18

Avslag på nätkoncession för ledning till vindkraftspark.